تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: اتاق عمل فضایی است که برای انجام عمل های جراحی، به تیم های بیهوشی و جراحی اختصاص یافته است و ارائه خدمات با کیفیت در آن نیازمند طیف وسیعی از آموزش ها و اصول حرفه ای می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد با تبیین و تحلیل تجارب بالینی دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در رابطه با اخلاق حرفه ای در محیط اتاق عمل، گامی در جهت ارتقاء اخلاق پزشکی و رفع مشکلات اخلاق حرفه ای بردارد.
روش کار: این پژوهش، از نوع کیفی-توصیفی است که با روش تحلیل محتوای قراردادی، با مصاحبه ی نیمه ساختارمند عمیق و با استفاده از سؤالات باز از دانشجویان رشته های اتاق عمل و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، که حداقل دو کارآموزی را در اتاق عمل گذرانده باشند، انجام شد. داده های جمع آوری شده، براساس مدل پیشنهادی الو و کینگاس، تحلیل گشت.
یافته ها: در مجموع از 10 مصاحبه که با مشارکت کنندگان انجام گردید، 255 واحد معنایی استخراج شد؛  به این صورت که دسته بندی کدها، ما را به 6 طبقه اصلی و 24 طبقه فرعی، راهنمایی کرد. مضامین اصلی عبارتند از: 1- درک مفهوم اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای؛ 2- مباحث اخلاقی پرکاربرد در اتاق عمل؛ 3- بیشترین مصادیق نقض اخلاق حرفه ای در اتاق عمل؛ 4- عوامل فردی موثر بر رعایت و یا نقض اخلاق در اتاق عمل؛ 5- عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر رعایت و یا نقض اخلاق در اتاق عمل؛ 6- عوامل محیطی و فیزیکی موثر بر رعایت و یا نقض اخلاق در اتاق عمل.
نتیجه گیری: تجربه بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری نشان داد که آن ها از مفهوم اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای درک صحیحی دارند؛ آن گونه که عوامل مؤثر بر رعایت و یا نقض اخلاق حرفه ای را به خوبی تشخیص می دهند. این موضوع اگر با راهنمایی اساتید، همراه گردد، می تواند زمینه برای ارتقاء وضعیت اخلاقی، دراتاق عمل مهیا و کمک شایانی کند؛ همچنین این موارد می تواند پیشنهادات خوبی را در اختیار مدیران بیمارستان، جهت اعتلای اخلاقی مراکز درمانی قرار دهد، که یافته های تحقیق حاضر در همین راستا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Anesthesiology and Operating Room Students clinical Experiences of professional ethics in the operating room: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • Samaneh Abiri 1
 • Mahsa Khoramkish 2
 • Mojtaba Zeini 2
 • Tahere Abdian 2
 • Navid Kalani 2

1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 Clinical Research Development Unit, Peymanieh Hospital, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The operating room is a space dedicated to anesthesia and surgery teams for performing surgeries, and
providing quality services in it requires a wide range of training and professional principles. The present study tries to take a step towards improving medical ethics and solving the problems of professional ethics by explaining and analyzing the clinical experiences of the anesthesiology and operating room students of Jahrom University of Medical Sciences in relation to professional ethics in the operating room environment.
Materials and Methods: The design of this study is a descriptive qualitative study with the method of conventional content analysis, which was done with in-depth semi-structured interviews and using open-ended questions from the students of the operating room and anesthesiology departments of Jahrom University of Medical Sciences, who have at least two internships in the operating room field. The collected data were analyzed based on the model proposed by Elo and Kingas.
Results: In total, 255 semantic units were extracted from 10 interviews that were conducted with the participants; the classification of the codes led us to 6 main categories and 24 subcategories. The main topics are: 1- Understanding the concept of medical ethics and professional ethics 2- Frequently used ethical issues in the operating room 3- The most examples of violations of professional ethics in the operating room 4- Individual factors affecting compliance or violation of ethics in the operating room 5- Management and organizational factors affecting compliance or violation of ethics in the operating room 6- Environmental and physical factors affecting compliance or violation of ethics in the operating room
Conclusion: The clinical experience of operating room and anesthesiology students showed that they have a correct
understanding of the concept of medical ethics and professional ethics, and they recognize well the factors affecting compliance or violation of professional ethics; If this topic is accompanied by the guidance of professors; It can help to improve the moral status of the operating room. It can also provide good suggestions to hospital managers for the moral improvement of medical centers, which the findings of the present study are in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical Experience
 • Medical Ethics
 • Anesthesiology and Operating Room Students
 1. Yosefi MR, Ghanbar MR, Mohagheghi M A, Emami Razavi SH. The possibility of including medical ethics courses in the clinical training of medicine students: academic members’ viewpoints. Strides Dev Med Educ 2012; 9(1): 1- 10. [in Persian]
 2. Larijani B, Zahedi F. Medicine and modern medical ethics. Iran J Diabetes Lipid Disord 2014; 4:1-11. Available at: http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-5018&slc_lang=en&sid=1 [in Persian]
 3. Gagnon GW, Collay M.: Designing for Learning: Six Elements in Constructivist Classrooms. Corwin Press Inc., California (2001)
 4. Baba Mahmoudi F, Meftahi M, Khademloo M, Hesamzadeh A. Evaluation Observance rate of patients Bill in respect of teaching hospitals Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2011; 4 (4):37-44(persian).
 5. Ghanbari A, Khaleghdust T. Comparison the views of nurses and nurse educators about the extent of the patient’s rights. Journal of Nursing Research 2006; 1 (1): 35-40 (persian).
 6. Parsinia M, Goudarzi M, Babaei Gh. Assessment of knowledge nurses working in hospitals Of patient rights in the city of Karaj. Medical Science Journal of Islamic Azad University of Mashhad 2007; 3 (4): 216-222 (persian).
 7. Aldughaither SK, Almazyiad MA, Alsultan SA, et al. Student perspectives on a course on medical ethics in Saudi Arabia .J Taibah Uni Med medical ethics in Saudi Arabia .J Taibah Uni Med Sci 2012; 7(2): 113-117.
 8. Rodney, P. Varcoe, C. Storch, JL. Mcpherson, G. Mahoney, K. Brown, H. (2009). ). Navigating Towards a Moral Horizone: A Multisite Qualitative Study Practice in Nursing. Canadian Journal of Nursing Research. 41 (1): 292-319.
 9. Shahraki Vahed A, Mardani hamule M, Heydari M. Professional ethics in anesthesia and operating room. Volume 2. Tehran: Jameenegar Publication; 2010: 45.
  1. Parsa M. Privacy and confidentiality in the medical and Various aspects of it. Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2009; 2 (4): 1-13 (persian).
  2. Alhavaz M, Jouybari L M, Hekmati pour N, Sanagu A, Fazli L, Bakhsha F et al . Clarifying the Clinical Experiences of the Students of Anesthesiology at Golestan University of Medical Sciences Regarding Medical Ethics in the Operating Theater. Jorjani Biomed J 2013; 1 (2) :47-55
  3. Amini M, Ahmari Tehran H, Ahmadi S. Exploration of the Operating Room Personnel From Components and Examples of Interprofessional Collaboration: A Phenomenological Study. Qom Univ Med Sci J 2021; 15(5) :342-351
  4. Elo S, Kääriäinen M, Kanste Q, Pölkki T, Utriainen K, Kyngäs H. qualitative content analysis a focus on trustworthiness. SAGE Open 2014:1-14. Available at: URL: http://sgo.sagepub.com/content/4/1/21582440145226
  5. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 2004; 24(2):105-112
  6. Boswell C, Cannon SH. Introduction to Nursing Research: Incorporating Evidence Based Practice.

  Boston, MA: Jones & Bartlett Publishers; 2007.

  1. Elo S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs 2008; 62(1):107–115
  2. Polit DF, Beck CT. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal,    &        6th    ed.

  Philadelphia, Lippincott; 2006.

  1. Kohansal Z, Avaznejad N, Bagherian B, Jahanpour F. Evaluation of Moral Sensitivity in Nursing Students of Bushehr University of Medical Sciences in 2016. IJMEHM 2018; 11:242-252
  2. Common Program Requirements. Chicago: Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME); 2017.
  3. Mafinejad MK, Ebrahimpour F, Sayarifard A, Shahbazi F, Gruppen L. Reflection on near-peer shadowing program: impact on operating room student's perception of their future profession. BMC Med Educ. 2022 Dec 1;22(1):832. doi: 10.1186/s12909-022-03891-w. PMID: 36456954; PMCID: PMC9713979.
  4. Fazel E., Abbassioun K., Sehhat S., Jaberansari M.Akashe Gh., Hesabi A., Hafizi M. M., Rahmat H., Shamimi K. Mohagheghi M. A., Mir A, (2017). Operating Room the Base of Morality and the Basis of Humanistic Professional Duties, Iranian Journal of Surgery, 25(1), 131. magiran.com/p1691756
  5. Moosavi S. Professional Problems of Operating Rooms from the Standpoint of Personnel in Iran Between 2001 - 2002.. J Guil Uni Med Sci 2003; 12 (47) :73-79
  6. Abdollahzadeh F, Lotfi M, Mirzaaghazadeh A, Etebari Asl Z. Ethical climate of operating rooms and its relationship with students attitudes towards their field of study in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences in 1393. IJMEHM 2015; 7 (5) :94-104
  7. heshmati H, darvishpoor K. Ethical climate of operating rooms from viewpoint of operation room and anesthesiology students in Torbat Heydariyeh University of Medical Science . mededj 2015; 3(2) :30-37