بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نویسندگان

چکیده

مقدمه: برنامه ریزان آموزش پرستاری معتقدند که مهمترین قسمت برنامه آموزش پرستاری، آموزش بالینی است. هدف از این مطالعه تعیین اولویت‌های موانع دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی‌های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید، سرپرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم می‌باشد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که توسط یک پرسشنامه محقق ساز انجام شده است. نمونه‌گیری به روش سرشماری بر روی تمامی دانشجویان پرستاری که حداقل یک دوره کارآموزی را گذرانده بودند (101 نفر)، همه مربیان پرستاری دانشکده پرستاری (9 نفر) و همه مدیران پرستاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم (31 نفر) که حداقل 6 ماه سابقه مدیریت داشتند انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم‌افزار SPSS 12.0 و با استفاده از روش های آماری انجام گرفت.یافته‌ها: طبق دیدگاه دانشجویان مهمترین مانع دستیابی به اهداف آموزشی حضور تعداد زیاد دانشجویان در بخش با فراوانی پاسخ (5/52 درصد) بود. بر اساس دیدگاه مربیان مهمترین مانع دستیابی به اهداف آموزشی عبارت بودند از: بی‌علاقگی دانشجویان، نداشتن دید مثبت به آموزش توسط مدیران پرستاری، عدم استفاده از طرح درس در آموزش بالینی دانشجویان همگی با فراوانی پاسخ یکسان (7/66 درصد) و در نهایت از دیدگاه مدیران پرستاری عدم علاقه مربیان پرستاری به کار پرستاری با فراوانی پاسخ (6/51 درصد) به عنوان مهمترین مانع دستیابی به اهداف آموزشی مطرح گردید. نتیجه‌گیری: توجه به عواملی مانند؛ تعداد زیاد دانشجویان، بی علاقگی مربیان و دانشجویان به حرفه پرستاری و عدم استفاده از طرح در آموزش بالینی و نداشتن دید مثبت به آموزش توسط مدیران پرستاری به عنوان مهمترین موانع دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزیهای بالینی می تواند در برنامه ریزیهای ارتقاء کیفیت آموزش بالینی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the priorities of educational obstacles in attaining educational goals of practitioners clinical education according to teachers, head nurses and nursing students in Jahrom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Rasool Eslami Akbar
  • Mohsen Hojat
  • Farideh Maarefi
  • Maryam Charkhandaz

چکیده [English]

  Introduction:   Nursing education planners believe the most important part of nursing education is clinical education. This study aimed to determine the importance of obstacles in obtaining clinical training goals from the prospective of nursing educators, nursing students and nursing managers of Jahrom University of Medical Sciences.   Materials and Methods:   This cross-sectional study was performed by a self-report questionnaire. Sampling was performed by census and the samples consisted of all nursing students who had passed at least one course of clinical education (n: 101), all nursing educators (n: 9) and all nursing managers who had management experience for at least for 6 months (n=31). Data analysis was performed by SPSS 12.0 and statistical methods.   Results:   The most important obstacle to obtain educational goals was the presence of many students in wards (52.5%) according to the students’ views. In educators’ view the most important obstacles were students’ disinterest in nursing, nursing managers’ lack of positive attitude toward education, and the lack of course plan in clinical education (66.7%). Finally, educators’ disinterest in nursing profession was rated as the most important obstacle by the nursing managers.   Conclusion:   Attending to factors such as the large body of students, educators’ and students’ disinterest toward nursing profession, and the lack of course plan in clinical education, and nursing managers’ lack of positive attitude toward education which are regarded as the most serious obstacles in reaching the educational goals of practitioners’ clinical education can contribute to the quality of future clinical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursing
  • Clinical Training
  • Obstacles