دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1391 
بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

میترا حکمت افشار؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران

صفحه 1-7

فرشته عادل مشهد سری؛ غلامرضا عطایی


بررسی تأثیرات اجرای آموزش برنامه توانمندسازی بر مادران دارای نوزاد نارس بستری

صفحه 2-37

سهیلا جعفری میانائی؛ فاطمه علایی کرهرودی؛ مریم رسولی


بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 8-13

رسول اسلامی اکبر؛ محسن حجت؛ فریده معارفی؛ مریم چرخ انداز


بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

صفحه 14-20

مریم احسانی؛ مریم صداقتی؛ عاطفه قنبری


ضرورت اخلاقی تغذیه با شیر مادر و تاثیر آن در احیای حقوق نوزاد حاصل از روش های نوین باروری

صفحه 29-43

لیلا نیک روز؛ مصطفی بیژنی؛ شهناز کریمی