بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرستاران 50 تا 60 درصد نیروی انسانی تخصصی در بیمارستانها را تشکیل می دهند و قسمت عمده مراقبت از بیماران به عهده آنها می باشد. بنابراین اهمیت رهبری آگاهانه در خدمات بهداشتی درمانی خصوصا در سطح پرستاری به خوبی آشکار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی جراحی انجام شد.روش کار: مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی بر روی 64 نفر از پرستاران شاغل در بخش های داخلی جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن انجام شد.نمونه گیری به روش سرشماری  و از پرستارانی که حداقل 3 ماه سابقه کار در بخشهای مذکور را داشتند، صورت گرفت. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه‌ای 3 قسمتی مشتمل بر مشخصات فردی پرستاران و سرپرستاران، پرسش‌نامه توصیف رفتار رهبری سرپرستاران (پرسش‌نامه دانشگاه ایالت اوهایو1957) و پرسش‌نامه مربوط به سنجش رضایت شغلی پرستاران شاغل (مقیاس رضایت شغلی موهرمن-کوک-موهرمن،1987) بود.یافته ها: اکثریت واحد های دارای رضایت شغلی بالا (5/80 درصد) افرادی بودند که سرپرستاران آنها از سبک رهبری متقاعد کننده استفاده می کردند و بر عکس اکثریت افراد دارای رضایت شغلی پایین (7/66 درصد) پرستارانی بودند که سرپرستارانشان از سبک رهبری تفویضی برای سرپرستی بخش استفاده می کردند.نتیجه گیری: در سازمانهایی که مدیران علاوه بر بعد وظیفه مداری به بعد رابطه مداری هم توجه بالایی دارند و با ایجاد محیط مشاوره ای سعی می کنند کارکنان را در تصمیمات مشارکت دهند میزان رضایت شغلی بالا می رود که این خود منجر به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان، افزایش کیفیت ارائه خدمات و در نهایت بالا رفتن رضایت در بیماران میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship of head nurses’ leadership style to nurses’ job satisfaction working in medical-surgical wards of hospitals affiliated to Tonekabon Islamic Azad University, Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Ehsani
  • Maryam Sedaghati
  • Atefeh Ghanbari

چکیده [English]

  Introduction : Nurses comprise 50% to 60% of specialists working in hospitals and are responsible for the main parts of the patient care. The importance of leadership in health organizations especially in the field of nursing is therefore obvious. This study aimed to evaluate any possible relation of leadership style among head nurses to job satisfaction among nurses working in medical and surgical wards.   Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed on 64 nurses working in medical and surgical wards of hospitals affiliated to Tonekabon Islamic Azad University. Sampling was performed by census. Data were gathered using a questionnaire consisting of three parts: 1) personal details, 2) description of leadership behavior of head nurses (University of Ohio, 1957), 3) measurement of nurses’ job satisfaction (job satisfaction Index by Mohrman-cooke-Mohrman, 1987).   Results: Most samples who showed a high job satisfaction (80.5%) were those whose head nurses manipulated an acceptable convincing leadership style. on the other hand, those who showed a low job satisfaction (66.7%) were mostly nurses whose head nurses consigned their responsibilities.   Conclusion: The organization in which the managers pay attention to establishing good relations with the staff as well as the duties they have to do, and try to make the staff contributing to decision making, job satisfaction increases to a high level which will result in the elevation of the level of organizational commitment, quality of services and satisfaction among patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Job Satisfaction
  • nursing