مقایسه رضایتمندی بیماران از روش کنترل درددر دو روش خود کنترلی و تزریق عضلانی :توجه به معیارهای اخلاقی در مراقبت از بیمار

نویسندگان

چکیده

مقدمه:بی دردی بعد از عمل جراحی باعث کاهش عوارض، مدت اقامت و هزینه بیماران می‌شود. هدف این مطالعه مقایسه تأثیرروش کنترل درد توسط بیمار و روش تزریق عضلانی بر میزان رضایتمندی بعد از اعمال جراحی شکم می-باشد. روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 60 بیمار که به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تزریق عضلانی (30 نفر)و گروه کنترل درد توسط خودبیمار(30 نفر) انجام گرفت. همه بیماران با شرایط یکسان و استاندارد بیهوش شده بودند. برای کنترل درد در گروه تزریق عضلانی kg/mg50 پتیدین به‌همراه یک سرم دارونما و درگروه کنترل درد توسط خود بیمار از طریق پمپ وریدی k‏g/h/mg1/. پتیدین در cc50 سرم نرمال سالین 9/0 % با سرعت 2cc/h تزریق شد. سپس میزان رضایت دو گروه توسط یک مقیاس دیداری سنجیده شد. آزمون آماری من ویتنی برای تجزیه تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته ها:میانگین کاهش درد در گروه تزریق عضلانی 6/0 + 6/2 و در گروه کنترل درد توسط بیمار 5/0 + 9/2بود. در گروه تزریق عضلانی 67درصد و در گروه کنترل درد توسط خود 57درصد از کاهش درد رضایت زیاد داشتند.اختلاف آماری دو گروه معنی دار بود(045/0p < ). نتیجه گیری::با توجه به یافته ها، روش کنترل درد توسط خود بیمار میتواند با افزایش درک بیمار از زمان شروع و شدت ، زمینه رضایت بیماران را فراهم سازد. همچنین این موضوع احترام به مشارکت و تصمیم بیمار در امور درمانی خود میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of patients’ satisfaction of intramuscular injection via two methods of self-control and muscular injection: attending to ethical criteria in patient care

نویسندگان [English]

 • Hamid Hojjati
 • Mohsen Aghamollayi
 • Sedeghe Fayaz
 • rasool Eslami Akbar
 • Seyade Marzieh Musavi
 • Nafise Hekmati pour

چکیده [English]

Introduction: Postoperative analgesia reduces complications, length of stay and be patient Methods of pain control is a new approach by the patient because the patient satisfaction will be analgesia The purpose of this study was to compare pain control methods and procedures by intramuscular injection on patient satisfaction After abdominal surgery.
Methods: This randomized clinical trial on 60 patients randomly into two equal groups Intramuscular injection (30 patients) and patients control their pain (30 patients) was performed. All patients were anesthetized with the same terms and standards. Intramuscular injection of 50 mg pethidine for pain control in the group with a placebo serum And control their pain by the patient through an intravenous pump 1mg/kg/h Pethedin in 50cc normal saline% 0/09 speed 2cc/h was injected The satisfaction of both groups was measured by a visual analog scale. Mann-Whitney U test was used for data analysis.
Results: Level of satisfaction High satisfaction group and the control group was 67 percent intramuscular injection pain had increased by 57 percent satisfaction. The Mann-Whitney test showed a significant difference (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patient satisfaction
 • Patient
 • self-controlled analgesia
 • intramuscular injections
 • after surgery