دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1392 
مقایسه رضایتمندی بیماران از روش کنترل درددر دو روش خود کنترلی و تزریق عضلانی :توجه به معیارهای اخلاقی در مراقبت از بیمار

حمید حجتی؛ محسن آقا ملایی؛ صدیقه فیاض؛ رسول اسلامی اکبر؛ سیده مرضیه موسوی؛ نفیسه حکمتی پور


مقایسه دو روش تک مربی و چندمربی: یک مطالعه خودارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان

صفحه 1-5

محمد علی منتصری؛ محسن حجت؛ مریم چرخ انداز


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان


بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

صفحه 1-5

محمد خادملو؛ عاطفه زارع؛ مهدی فخار


نقد روایات طبی در بستر اخلاق

صفحه 16-20

محمد حسین مدبر


تضاد کار و خانواده در پرستاران و همراهی آن با کیفیت زندگی آنان

صفحه 21-25

فاطمه الحانی؛ پرستو اوجیان