دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1392 
مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

احمد کلاته ساداتی؛ حمزه صالح زاده؛ سرور همتی؛ منیژه درویش؛ راضیه ایلوان کشکویی


بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی آسیب زننده به بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1390

نوراله طاهری؛ مجتبی رشیدی اوندی؛ حمید حجتی؛ زهرا گرجیان


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی


چالش‌های آموزش بالینی در نظام سلامت

فریبا حقانی؛ محسن حجت


بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1389

نادر آقاخانی؛ فرخنده شریف؛ حمید شریف نیا؛ میترا حکمت افشار؛ نوشین بهشتی پور؛ ندا جمالی مقدم؛ حمید حجتی؛ سامیه غنا


چالش های کنفرانس های کلاسی دانشجویان: یک مطالعه کاربردی

زهره بادیه پیما؛ رسول اسلامی اکبر


تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران

علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ علی محمد پروینیان نسب؛ مرتضی شمسی زاده؛ افضل شمسی


یادگیری فعالیت محور و پیامدهای آن در آموزش دانشجویان پرستاری

صفحه 1-8

اکرم پرنده؛ زهرا حاجی امینی