مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اخلاق حرفه ای مفهومی مبنایی در عملکرد پرستاری می باشد، چرا که نیاز نظام در مانی به پرستاران مسئولیت پذیر و پایبند به اخلاق حرفه‌ای، نیاز حیاتی است. بر این اساس، نگرش دو گروه از دانشجویان پرستاری را نسبت به اخلاق حرفه ای در پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: مطالعه مقطعی- توصیفی، به صورت سرشماری بر روی 60 نفر دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل (ترم اول و دوم) و60 نفرسال آخر (هفتم و هشتم) دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که اخلاق حرفه ای را در سه سطح عام، حقوق بیماران و تلاش برای ارتقاء حرفه شامل می شد جمع آوری گردید. ضمن تعیین شاخص های مرکزی و پراکندگی، جهت مقایسه متغیرهای کمی بین دو گروه از آزمون تی تست اسفاده شد.. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 17 در سطح معنی داری 0.05 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: 79 (65.8%) نفر از دانشجویان مونث و 41 نفر (34.2%) مذکر بودند. میانگین سنی دانشجویان 1.7±21 سال بود اختلاف معنی داری بین نگرش دو گروه نسبت به اخلاق حرفه ای در سطح عام (65/0p=)، حقوق بیماران (07/0p=) و ارتقاءحرفه (43/0p=) وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تغیرات قابل توجهی در ارتقاء نگرش نسبت به اخلاق حرفه ای در دو گروه وجود نداشت به طوری که نگرش در گروه پایان تحصیل کاهش پیدا کرده بود هر چند معنی دار نبود؛ولذا گنجاندن واحد درسی دانشگاهی تحت عنوان اخلاق حرفه ای، می تواند باعث ارایه مطلوب و با کیفیت پرستاری و ارتقای حرفه ای پرستاران گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of attitudes about professional ethics among freshman and senior nursing students in Hazrat Fatemeh Nursing and Midwifery School (2012-2013)

نویسندگان [English]

  • Ahmad kalateh Sadatie
  • Hamzeh Salehzadeh
  • Sarvar Hemmati
  • Manejieh Darvish
  • Razieh Ilone kashkoli

چکیده [English]

Introduction: Professional behavior is a base in nursing performance since hospitals basically need nurses acquiring high levels of ethics and professional responsibility. We have, therefore, studied the viewpoints of two groups of students in this respect.
Materials and Methods: This cross-sectional analytical study was performed on 60 freshman and 60 senior students in Shiraz University of Medical Sciences Nursing School. The cases were selected randomly. Data were collected using a questionnaire which assessed the general level, patient rights, and endeavor for professional development. Frequency, mean value, and t-test were used for data analysis. Data were analyzed using SPSS 17.0 (P≤0.05).
Results: 79 students (65.8%) were female and 41 (32.4%) were male. The mean age was 21±1.7. There was no significant difference between the viewpoints of both groups in terms of professional behavior in general level (p=0.65), patient rights (p=0.07), and professional development (p=0.43).
Conclusion: The results suggest that there are no significant changes in professional attitudes following graduation. Thus, it can be concluded that considering a course titled ‘professional behavior’ in university curriculum can upgrade nursing qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse
  • Viewpoints
  • Professional Behavior