یادگیری فعالیت محور و پیامدهای آن در آموزش دانشجویان پرستاری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه با رشد و تغییرات سریع دانش، فناوری و افزایش آگاهی مشتریان نظام مراقبت بهداشتی، محیط‌های بالینی و یادگیری مبتنی بر فعالیت از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده است. از این رو تغییر در رویکرد آموزشی دانشجویان و هدایت آنان به سوی توانمند سازی به روش خود هدایت شده ضروری است. هدف از این مطالعه، مروری بر یادگیری فعالیت محور و پیامدهای آن در آموزش دانشجویان پرستاری است.
روش کار: مقاله حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که با استفاده از مقالات علمی- تحقیقاتی از طریق جستجوی کتابخانه‌ای (دیجیتال و دستی)، بانک‌های اطلاعاتی Medline، PubMed، Pro quest، SID، Iran doc و برخی متون فارسی بین سال‌های 1999 تا 2012 انجام شد. از واژگان کلیدی یادگیری مبتنی بر فعالیت، آموزش پرستاری، یادگیری بالینی، آموزش دانشجویان و محیط بالینی برای جستجو استفاده شد. در این مطالعه از بین بیش از 250 عنوان مقاله انتخابی، در نهایت سی مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این است که یادگیری فعالیت محور در آموزش پرستاری بر اهمیت و نقش محیط‌های بالینی و مربیان پرستاری تاکید فراوانی دارد. پیامد های ناشی از کاربرد این رویکرد آموزشی به عنوان راه کار مناسب برای پر کردن شکاف آموزش نظری و بالینی، یادگیری همیشگی، خود راهبری، خود شکوفائی و کسب دانش جدید از تجارب موجود در موقعیت‌های مختلف حرفه ای است.
نتیجه گیری: رویکرد آموزشی فعالیت محور متناسب با فلسفه آموزشی نوین برای آموزش پرستاران نیاز است. بنابراین توصیه می‌شود مسئولین آموزش پرستاری ضمن طراحی و تبیین برنامه های آموزشی بر اساس این رویکرد، به ارتقا محیط‌های بالینی نیز توجه خاصی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practice-based learning and its outcomes in nursing students’ education

نویسندگان [English]

  • Aram Parandeh
  • Zahra Hage Amini

چکیده [English]

Introduction:
Along the rapid changes and developments of knowledge, technology, and the increasing customers’ awareness of health care systems, today clinical settings and practice-based learning has become more important. Thus, changing students’ educational approaches and empowering them with self-navigated approaches are essential. The present study aimed at surveying practice-based learning and its outcomes on nursing students’ education.
Materials and Methods:
This is a review article which focuses on original and research articles found via manual and digital searches in libraries and databases including Medline, PubMed, Proquest, SID, Irandoc, and a number of Persian texts published in 1999-2012. Keywords including practice-based learning, nursing education, clinical learning, nursing students, clinical learning, and clinical settings were used. 30 articles were finally selected out of more than 250 articles.
Results:
Results indicate that practice-based learning in nursing education emphasizes the role and importance of clinical settings and nursing trainers. The outcomes of this method present appropriate guidelines to fill the gap between theoretical education and clinical training, promote life-long learning, self-directedness, self-actualization, and acquisition of new knowledge gained from experiences in various professional positions.
Conclusion:
Practice-based learning is compatible with modern philosophy of nursing education. It is, thus, recommended that nursing education administrators promote clinical settings while tending to design and expound nursing students’ educational programs in line with this approach.

Nursing Students, Education, Outcomes, Clinical Environment, Practice-Based Learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Students
  • education
  • outcomes
  • Clinical Environment
  • Practice-Based Learning