بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی آسیب زننده به بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1390

نویسندگان

چکیده

: اشتباهات دارویی شایعترین نوع خطاهای پزشکی هستند که امروزه به علت شیوع زیاد، رایج بودن و خطرات احتمالی برای بیماران، به عنوان شاخصی برای تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستان ها استفاده می شود. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی در پرستاران شاغل در بیمارستان های طالقانی آبادان و ولیعصر خرمشهر بود. 97 نفر پرستار به روش سرشماری انتخاب و دیدگاه آنان در ارتباط با عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، مورد سنجش قرار گرفت. برای بررسی اهمیت عوامل، هرگزینه با گزینه‌های هیچ، کم، متوسط و زیاد، بر اساس میزان اهمیت از 0 تا 3 امتیاز بندی گردید. سپس اطلاعات حاصل بااستفاده از نرم افزار SPSS.17 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: براساس یافته های بدست آمده از پژوهش، واحد های پژوهش، عواملی چون خستگی ناشی از کار اضافی(9/63%)، نداشتن وقت و فرصت کافی(9/61%)، کمبود تعداد پرستار نسبت به تعداد بیمار در بخش(1/58%)، کمبود اطلاعات داروشناسی پرستار(9/48%)، تراکم زیاد کارها در بخش(4/45%) و ناخوانا بودن دستور پزشک در پرونده بیمار(2/40%) را از مهمترین عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی ذکر کردند. همچنین واحدهای پژوهش، عواملی چون شیفت کاری صبح(5/49%)، نحوه چیدن دارو در قفسه دارویی(3/42%) و فضای اتاق دارو(2/41%) را دارای کمترین اهمیت در بروز اشتباهات دارویی برشمردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیریت موثر، ارتقاء انگیزه در پرستاران و همچنین افزایش توان علمی و مهارت های بالینی پرستاران در زمینه اجرای دستورات دارویی جهت پیشگیری از بروز اشتباهات دارویی، در بخش های مختلف پیشنهاد می گردد. N1, M2, H3,Z2

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting harmful medication errors viewed by nurses employed by the hospitals affiliated to Abadan University of Medical Sciences, 2011

نویسندگان [English]

  • Nourollah Tahery
  • Mojtaba Rashidi avandi
  • Hamid Hojjati
  • Zahra Gorgian

چکیده [English]

Medication errors are the most common medical errors which, due to their high prevalence and potential risks to patients, are used as indicators for patients’ safety measures in hospitals.
Materials and Methods:
This cross-sectional study was conducted on 97 nurses working in Taleghani and Valiasr hospitals in Abadan and Khorramshahr cities. Nurses were selected by census method and a questionnaire was used to ask their opinions about key factors affecting medication errors. Response categories including none, low, average, and high were scored 0 to 30 in order to determine the importance of each factor. The data were analyzed using SPSS 17.0.
Results:
Based on the findings of this study, factors such as work-related fatigue (63.9%), lack of sufficient time and opportunity (61.9%), shortage of nurses compared to the patients in ward (58.1%), nurses' lack of drug-related knowledge (48.9%), increasing workload (45.4%) and illegible physicians’ prescriptions in patients’ records (40.2%) were reported as the most important factors in the incidence of medication errors. Also, factors such as morning shift (49.5%), putting pharmaceutical drugs on pharmacy shelves (42.3%) and medication room (41.2%) were reported as the least important factors in in medication errors.
Conclusion:
According to the results it is recommended to employ effective management, motivate nurses, and also upgrade their scientific and clinical skills in performing pharmaceutical prescriptions in order to prevent medication errors in various sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medication errors
  • Nurse
  • Medical Complications