تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران

نویسندگان

چکیده

: پرستاران بزرگترین گروه ارائه کننده خدمت در سیستم درمانی بوده که تاثیر به سزایی بر کیفیت مراقبت بهداشتی داشته و رعایت موازین اخلاقی عاملی موثر برای بهتر شدن عملکرد پرستاری در ارائه مرافبت با کیفیت خواهد بود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران انجام گردید.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی با شرکت 120 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت سرشماری انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی بود که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های مربوطه در سطح معناداری 05/0 انجام گردید.
یافته ها : از دیدگاه پرستاران مهمترین عوامل مدیریتی در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای به ترتیب شامل ارتباط بین فردی مناسب سرپرستاران با پرسنل پرستاری (71 نفر)، (2/59%) ، استفاده از اساتید با تجربه به عنوان آموزش دهندگان مسائل اخلاقی و حقوقی در دوران تحصیل پرستاری و برنامه های آموزش مداوم (62 نفر)، (7/51%) و تدوین شیفتهای مناسب برای پرسنل پرستاری با رعایت شرایط بهینه کار (53 نفر)، (2/44%) بود. بین متغیرهای دموگرافیک و عوامل مدیریتی در بهبود رعایت اخلاق اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p = 0/1).
نتیجه گیری: مهمترین عوامل مدیریتی در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران تعیین گردید. لذا پیشنهاد می شود مدیران پرستاری با بررسی دوره ای عوامل موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای، فراهم کردن زمینه های مناسب و برداشتن موانع موجود در ارتقای رعایت اخلاق
حرفه‌ای گام موثری بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The determination of management factors related to professional ethics in nurses practice

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani
  • Rasool Islamiakbar
  • Ali Mohamad Parviniyan Nasab
  • Morteza Shamsizadeh
  • Afzal Shamsi

چکیده [English]

Nurses represent the single largest group of health care providers in health system and have a profound impact on health care quality. Their adherence to ethical principles will have a crucial impact on nursing practices and the quality of care. The present study aims to determine the administrative factors associated with professional ethics in nursing practices.
Methods and methods:
This descriptive cross-sectional study used census to study 120 nurses employed in hospitals affiliated to Jahrom University of Medical Sciences. Data collection tool consisted of a 22-item researcher-made questionnaire whose reliability and validity had been tested and approved. Data were analyzed using SPSS 16.0 and relevant tests were conducted at the significance level of 0.05.
Results:
Nurses The most important administrative factors from nurses’ viewpoint were respectively supervisors’ interpersonal communication with nurses (%59.2), using experienced instructors for teaching ethical and legal issues in nursing education and running continuing education programs (%51.7), and organizing appropriate work shifts for the maintenance of optimal working conditions (%44.2). No significant difference was observed between demographic factors and administrative factors for advancing professional ethics (p=0.1).
Conclusion:
The most significant factors for advancing professional ethics in nurses’ views were determined. It is, thus, recommended that nurse administrators undertake periodic evaluations of factors that influence professional ethics, create the right ground for promoting professional ethics and surmount obstacles in its way.

Keywords: Professional Ethics, Administration, Nursing Practice, Nurses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Administration
  • Nursing Practice
  • Nurses