دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1392 
مقایسه تاثیر دو روش آموزشی روتین و برنامه ای بر عملکرد پرستاران تازه فارغ التحصیل

میترا صادقی؛ محسن حجت


بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

نسرین گله دار؛ سهیلا جعفری میانایی؛ سپیده محمدی


گرایش به رفتار جنس مخالف: یک هنجار شکنی اخلاقی– اجتماعی یا اختلال در هورمون‌های جنسی

سعید سبحانیان؛ محسن حجت؛ لیلی مصلی نژاد


بررسی آگاهی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از منشور حقوق بیمار در سال 1390

علیرضا جوادی نیا؛ محمد نجفی سمنانی؛ ناهید قنبر زاده؛ سیما سورگی


بررسی آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم از منشور حقوقی زنان باردار

هدی احمری طهران؛ زهرا عابدینی؛ نرگس اسکندری؛ احمد کچویی؛ زهرا علیپور


میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 1-10

محمد امین قبادی فر؛ لیلی مصلی نژاد