میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نویسندگان

چکیده

.   مقدمه: پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای ، تیم مراقبت و درمان را مسئول و متعهد می کند تا با عمل بر اساس استانداردهای حرفه ای، سلامت و رفاه بیماران را در مرکز توجهات خود قرار دهند . این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت کد اخلاق حرفه ای توسط پرسنل به عنوان یک عامل موثر تسهیل کننده اجرای حاکمیت بالینی طراحی شده است .   روش کار : این مطالعه توصیفی- مقطعی است که به صورت سرشماری،از 211نفر از پرسنل درمانی شهرستان جهرم انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها را پرسشنامه روا و پایا یی تشکیل میداد که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک(سن،جنس،سابقه کار و بخش)و سپس41سوال در 8 حیطه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت بود . جهت تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی واستنباطی در نرم افزار SPSS استفاده شد.   یافته ها: میزان رعایت کلی کدهای اخلاقی 75/0±82/3 بود، که از میزان متوسطی بر خوردار بود . پرسنل درمانی در حیطه ارتقا کیفیت مراقبت از بیمار (60/4) بهترین نمره را داشتند و در حیطه تعهد به رازداری (78/2) از ضعیف ترین نمره برخوردار بودند.ارتباط بین نوع بخش و سن افراد با رعایت اخلاق حرفه ای از مقادیر معنا داری برخوردار بود .   نتیجه گیری: . با توجه به نتایج ، پیشنهاد میشود جهت ارتقا هر چه بیشتر، مدیران،برنامه ریزان ومربیان بهداشت و آموزش پزشکی بابرنامه های آموزش ضمن خدمت وتدوین خط مشی های موردنیازتوجه لازم رادرزمینه رعایت اخلاق درعملکردحرفه ای پرسنل درمانی به عمل آورند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of staff adherence to professionalism in Jahrom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohmad Amin GHobadi Far
  • Leili Mosalanejad

چکیده [English]

Introduction:
Adherence to the principles of professionalism enables health care team to act according to professional standards and attend to patients’ health and welfare in all stages of their life while trying to sustain and promote their professional status. This study aimed to assess the health care team’s compliance with professional ethical codes as a means to facilitate clinical governance.
Material and methods:
This is a descriptive and cross-sectional study performed by a census of 211 health care staff in Jahrom. The data gathering tool consisted of a valid, reliable questionnaire including two sections of demographic information (age, sex, employment history, and ward) and 41 questions in 8 areas based on a 5-point Likert scale. Data analysis was performed by descriptive and analytic statistics via SPSS.
Results:
The overall compliance with ethical codes was 3.82 ± 0.75. The highest score belonged to patient care quality improvement (4.60) and the lowest score to commitment to confidentiality (2.78). There was a significant relationship between the type of ward (p=0.03), age (p=0.003) and adherence to professional ethics.
Conclusion:
It seems that compliance with professionalism is moderate among health care staff in Jahrom University of Medical Sciences. It is recommended that managers, planners, and instructors tend to enhance professionalism among health care staff by setting relevant policies and running service training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient
  • Ethical Codes
  • Health Care Team