بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دانشگاهها مسئولیت راهنمایی و مشاوره دانشجویان را به منظور رفع نیاز دانشجویان در طی تحصیل بر عهده دارند. عملکرد مناسب اساتید راهنما سبب دستیابی مناسب دانشجویان به اهداف آموزشی می شود . لذا با توجه به اهمیت و نقش جایگاه مشاوره و راهنمایی پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان انجام گردید . روش کار :در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 680 دانشجوی ترم سوم و چهارم درتمام مقاطع و رشته های دانشگاه علوم لرستان به صورت سرشماری شرکت داشتند. ابزار گردآوری پرسشنامه ای بود که بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با ضریب پایایی 79% تهیه و مورد انتظار قرار گرفت. نمرات در سه سطح عملکرد اساتید راهنما را نشان میدادند. نتایج توسط نرم افزار spss و با استفاده از روشهای آماری از جمله کای اسکوار تجزیه و تحلیل گردیدند . یافته ها : افراد مورد مطالعه در 9/77 % موارد زن و بین رده سنی 35-19 سال بود . بیشترین علت مراجعه به اساتید راهنما به دلیل مشکلات آموزشی (2/59%)بود. دانشجویان عملکرد اساتید راهنما رادر 9/37% موارد نامناسب ، 38/44% متوسط و 73/17% مناسب توصیف نمودند . نتیجه گیری : با توجه به نتایج لازم است ضمن داشتن نگرش مثبت به برنامه مشاوره و راهنمایی تحصیلی ، اقداماتی نظیر پایش عملکرد جهت بررسی نتایج حاصل از فعالیت اساتید راهنما و اجرای برنامه های آموزشی مدون گام برداشت تا بتوان بهره مطلوبی را در راه ارتقاء آرمانهای دانشگاهی برداشت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of supervisors’ performance in students’ views in Lorestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nasrin Galehdar
  • Sohila Jafari Mianaee
  • Sepedeh Mohamadi

چکیده [English]

Introduction:
Universities are responsible to meet the students’ demands during their studies. Supervisors’ appropriate performance would lead students to a proper grip on educational goals. With respect to the essential role of counseling and supervision, this study aimed at determining the status of supervisors’ performance in students’ views in Lorestan University of Medical Sciences.
Materials and Methods:
In this descriptive and cross-sectional study 680 sophomore students (in all fields) were studied by census. Data gathering tool consisted of a two-part questionnaire, with 79% reliability, scored according to the Ministry of Health instructions. Scores revealed supervisors’ performance in three levels. Findings were analyzed by statistical tests including frequency test and λ2 in SPSS.
Results:
77.9% of persons were females aged 19-35 years old. Educational problems (59.2%) were the most frequent reasons for seeking assistance. 37.9% of students evaluated supervisors’ performance as inappropriate, 44.38% as moderate, and 17.73% as appropriate.
Conclusion:
Results did not show a good level of satisfaction of supervisors’ performances. While holding positive attitudes toward educational counseling and supervision, it is, therefore, recommended to evaluate supervisors’ performances and outcomes in order to develop organized educational programs to upgrade academic institutional ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervisor
  • students
  • Educational Counseling
  • Satisfaction
  • Performance