مقایسه تاثیر دو روش آموزشی روتین و برنامه ای بر عملکرد پرستاران تازه فارغ التحصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه : نقص توانمندی پرستاران تازه فارغ التحصیل یکی از عوامل کاهش کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان ها می باشد. آموزش در شروع کار بهترین روش رفع این مشکل می باشد، اما کیفیت انجام آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر آموزش روتین و برنامه ای بر عملکرد پرستاران تازه فارغ التحصیل می باشد. روش کار : مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای است، که بر روی 60 پرستار تازه فارغ التحصیل در بیمارستان پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی جهرم که به روش تصادفی انتخاب شدند انجام گرفت. هر دو گروه از نظر سن، جنس، محل تحصیل و معدل همسان سازی شدند. 24 اقدام پرستاری که در همه بخش ها انجام می گیرد مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی قبل و پس از مداخله توسط مشاهده گر ثابت انجام گرفت. سپس تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها: میانگین نمره ارزیابی بعد از مداخله در گروه آموزش روتین(28/0±18/3 ) و در گروه آموزش برنامه ای(27/0±74/3 ) بود. به کمک آزمون تی مشخص گردید که اختلاف بین دو گروه معنادار می باشد (001/0p=). نتیجه گیری: آموزش روتین و برنامه ای در ارتقاء توانمندی های پرستاران تازه فارغ التحصیل موثر است ، اما روش آموزش برنامه ای بیش از آموزش روتین تاثیرگذار می باشد. لذا استفاده از این شیوه آموزشی در ارتقائ عملکرد پرستاران توصیه میشود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of routine and programmed educational methods on new graduate nurses' performance

نویسندگان [English]

  • Mitra Sadegi
  • Mohsen Hojat

چکیده [English]

Introduction:
New graduate nurses’ capability defect is one of the issues contributing to the reduction of nursing care quality in hospitals. Introductory education is the best solution yet, the quality must be attended. The goal of this study was to compare the effect of traditional and classical education on new graduate nurses’ performance.
Materials and Methods:
This is an interventional study performed on 60 new graduate nurses randomly selected in Peymanieh Hospital of Jahrom University of Medical Science. Both groups were homogenized based on age, sex, place of education and GPA. 24 nursing procedures, performed all the wards, were assessed. Pre-intervention and post-intervention assessments were conducted by fixed observers. Data analysis was performed using SPSS
Results:
The mean of assessment after intervention in traditional and classical groups were respectively 3.18 ± 0.28 and 3.74 ± 0.27. T-test revealed significant difference between the two groups (P < 0.05).
Conclusion:
Traditional and classic educations enhance the new graduate nurses’ capabilities. But classical education is more effective, compared to traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurses
  • education
  • Performance