نقد روایات طبی در بستر اخلاق

نویسنده

وزارت بهداشت

چکیده

مقدمه: راهیابی روایات غیر معتبر به مجامع روایی، حدیث شناسان را برآن داشته است که با تکیه بر معیارهایی چند ، به آسیب‌شناسی و نقّادی روایات بپردازند. این امر به دلیل فراوانی بیشتر روایات مشکل دار، در میان روایات طبی، از ضرورت بیشتری برخوردار است. شناخت این معیارها برای تمامی کسانی که از طرفی می‌خواهند در حوزه های مشترک دین و طب، مانند اخلاق پزشکی، فقه پزشکی و قرآن پژوهی و طب دست به پژوهش بزنند و از طرف دیگر خود را ملزم به رعایت اصول و ضوابط اخلاق در وادی نقد و نقادی می دانند، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
روش کار: روش کار در تهیه محتوای این مقاله، کتابخانه ای _ تحلیلی و با مراجعه به متونی بوده که در زمینه مورد بحث برای این مقاله سخنی داشته اند. برخی از آنها بطور عینی و برخی دیگر از نرم افزارهای علوم اسلامی استخراج شده است.در مجموع به شانزده منبع مراجعه شده است.
یافته ها: عدم تطابق محتوای یک روایت با یافته های قطعی علوم ونیز ناهماهنگی آن با مشاهدات ، باعث می شود آن روایت، غیر قابل استناد اعلام شود به همین دلیل روایتی که تعداد دنده های قفسه سینه مردان را یکی کمتر از زنان می داند غیر قابل استناد دانسته می شود.
نتیجه‌گیری: دو معیار از معیارهای نقد روایات یعنی : 1. معیار عدم مخالفت با حس 2. معیار عدم تعارض با یافته های قطعی علوم، که اتفاقاً در میان صاحب‌نظران کمتر مورد عنایت واقع شده‌اند برای پژوهشگران در حوزه‌های مشترک طب ودین مهم‌تر و کاربردی‌ترند. این مقاله دو معیار مزبور را به پژوهشگران علوم پزشکی معرفی کرده و اهمیت و نقش کلیدی آنها را یادآور شده است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of medical narrations in an ethical context

نویسنده [English]

  • MH Modabber

چکیده [English]

Abstract: Introduction: Invalid narrations’ access to narrative conventions has prompted hadith scholars to criticize and pathologize narrations relying on some criteria. The prevalence of problematic narrations in medical narrations has made this pathology more important. Recognition of these criteria seems to be indispensable for all those who seek to study in common fields of medicine and religion such as medical ethics, medical jurisprudence, Quranic studies, and medicine, and also for those committed to observe ethical principles and criteria. Materials and Methods: This study used documentary and analytical method by referring to texts which contained relevant arguments. Some texts have been accessed using hardcopies and others using Islamic sciences softwares. 16 sources were reviewed through the study. Results: Incompatibility of a narration’s content with determinate findings of sciences, and also its inconsistency with observations make it non-attributable. Therefore, the narration which considers the men’s chest ribs one less than women’s is non-attributable. Conclusion: Two criteria of narration critique including 1) non-opposition to sense 2) non-conflict with the findings of determinate sciences, which incidentally have been considered less amongst scholars, is more applicable and important in common fields of religion and medicine. This article introduces the two mentioned criteria to the researchers of medical sciences and reminds their significance and central role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria of Narration Critique
  • Medical Narration
  • Sense
  • Science
  • Criticism Ethics