تضاد کار و خانواده در پرستاران و همراهی آن با کیفیت زندگی آنان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرستاران همواره با حجم کاری بالا و کمبود نیرو مواجه هستند و از سوی دیگر باید نقش خود را به عنوان یک عضو مؤثر از خانواده ایفا نمایند، لذا به نظر می‌رسد که پرستاران در برقراری تعادل بین مسؤولیت‌های کاری و خانوادگی خود دچار مشکل هستند. بنابراین بر آن شدیم تا میزان تضاد کار با خانواده و تضاد خانواده با کار را در پرستاران سنجیده و ارتباط آن را با کیفیت زندگی پرستاران تعیین کنیم. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. نمونه‌ها شامل 60 پرستار شاغل در سه بیمارستان آموزشی شهر تهران می‌باشند. نمونه‌ها به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل چهار بخش؛ اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه‌های تضاد کار با خانواده و تضاد خانواده با کار (کارلسون) و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-36) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و همبستگی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج بررسی نشان میدهد که میزان تضاد کار با خانواده در پرستاران به مراتب بیشتر از تضاد خانواده با کار است، که این میزان در ابعاد زمان و کشش نقشی قابل‌ملاحظه‌تر می باشد. همچنین این دو متغیر با هم ارتباط معنادار و مستقیم دارند (01/0P < ، 388/0r=). از سوی دیگر میزان کیفیت زندگی پرستاران در حد متوسط ارزیابی گردید. کیفیت زندگی با تضاد کار با خانواده (001/0P < ، 469/0r=-) و تضاد خانواده با کار (05/0P < ، 282/0r=-) ارتباط معنادار و معکوسی دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به میزان تضاد کار و خانواده پرستاران و تأثیرآن بر روی کیفیت زندگی آنها، ارائه یک راهکار جامع و مناسب با رویکرد افزایش کیفیت زندگی در این قشر از کارکنان توسط مدیران پرستاری لازم و ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Work-family conflict in nurses and its accompaniment with their quality of life

چکیده [English]

Introduction: Nurses are constantly exposed to high workload and lack of workforce and on the other hand, they should play their roles effectively as a member of their families. Therefore, it seems that nurses face challenges in providing balance between work and family responsibilities and this will affect their quality of lives (QOL). Thus, we decided to evaluate work and family conflict in nurses and its accompaniment with their QOL. Methods: It is a descriptive-analytical study which consists of 60 nurses, who work in 3 educational (training) hospitals of Tehran, and were randomly picked up among these educational hospitals. These hospitals were selected randomly from other educational hospitals either. Data gathering instrument includes four parts of demographic information, questionnaire of work-family conflict (WFC), questionnaire of family-work conflict (FWC) (Carlson), and questionnaire of quality of life (sf36). To analyze the data, descriptive and correlation statistics were applied. Findings: Results show that WFC is significantly higher than FWC in nurses which is more considerable in time and role strain dimensions. Also, there is a direct and positive relationship between these two variables (r=0.388, p < 0.01). On the other hand, nurses’ QOL evaluated moderately. There is a negative and inverted relationship between WFC (p < 0.01, r = -0. 469) and FWC (p < 0.05 r = -0.282). Conclusion: Considering nurses’ work-family conflict and its impact on QOL, it is essential to take a holistic and suitable policy with the approach of increasing the QOL in this group of employees by the managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work-family conflict
  • Family-Work Conflict
  • Quality of Life
  • Nurses