رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

نویسندگان

چکیده

چکیده: مقدمه: هدف نهایی بیمارستان ها ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران و جلب رضایت آنان می باشد . این امر خود یکی از شاخص های رعایت اخلاق حرفه ای در بیمارستان ها می باشد. سنجش سالانه رضایتمندی بیماران جهت حرکت را به مدیران بیمارستان نشان می دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف «بررسی میزان رضایتمندی بیماران» طی 3 سال متوالی طراحی و انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که طی 3 سال انجام شده است. تعداد نمونه آماری هر سال شامل 200 نفر از بیماران بستری در بیمارستان بودند، که به روش نمونه گیری در دسترس طی یک ماه جمع‌آوری می‌گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد، روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن نیز با روش آزمون مجدد (91/0=r) کسب گردید . اطلاعات به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین رضایتمندی در طی سال های (84-86-87) به ترتیب (44/0±51/2 ،44/0± 95/2 و 47/0±43/2) بود، که در حد متوسط برآورد گردید. در بررسی آماری بین جنس و اعتماد به پرسنل درمانی ، همچنین بین تحصیلات و رضایتمندی کلی به کمک آزمون آماری کای دو ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0>P). نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش میانگین رضایتمندی بیماران در سال 87 نسبت به 86 و 84 در همه متغیرها ، پیشنهاد می‌گردد مدیران بیمارستان جهت ارتقاء میزان رضایتمندی بیماران برنامه مناسبی تهیه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of external client satisfaction in Motahari Hospital affiliated to Jahrom University of Medical Sciences (2005, 2007, 2008)

نویسندگان [English]

  • mohsen hojat
  • maryam charkhandaz
  • shohreh javadpour
  • Mahsa Imanian

چکیده [English]

Abstract: Introduction: The main goal of medical institutes in every country is to enhance the quality of patients care in order to win their satisfaction. On the one hand, this is one of the main challenges in medical organizations throughout the world. On the other, recurrent assessments of patients’ satisfaction level reveal systematic direction. This research was, therefore, designed to evaluate external clients’ satisfaction level within three years. Materials and Methods: This is a descriptive and analytical research performed by cross-sectional method during 3 years. The sample consisted of 200 inpatients, selected by convenient sampling during one month in every year. A self-report questionnaire was used to collect data. Formal and content methods were used to obtain the validity of questionnaire, and the questionnaire reliability was obtained via retesting (r=0.91). Data were analyzed using SPSS software. Results: The average satisfaction rates for 2005, 2007 and 2008 years were respectively 2.51±0.44, 2.95±0.44 and 2.43±0.47 which were categorized as moderate. Statistical analysis through X2 test revealed significant relationships both between sex and staff reliability, and also between education and overall satisfaction (P>0/05). Conclusion: With regard to the reduced mean of patients’ satisfaction in all levels during 2008 as compared to 2005 and 2007, hospital managers are recommended to draft appropriate programs so as to elevate patients’ satisfaction level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitals
  • External
  • Client
  • Satisfaction