موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: برقراری ارتباط موثر با بیماران یکی از ویژگی‌های اساسی مراقبت‌های پرستاری است. با این حال، اغلب پژوهش‌ها ارتباط پرستاران با بیماران را ضعیف توصیف کرده‌اند. شناخت موانع ارتباط موثر پرستار- بیمار این امکان را فراهم می‌کند که مسیر اقدامات برای برطرف کردن این موانع روشن شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین موانع برقراری ارتباط موثر پرستار – بیمار از دیدگاه پرستاران می‌باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در تیر ماه سال 1392 در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت گرفته است. نمونه های مطالعه شامل 100 پرستار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق تکمیل پرسش نامه 30 سؤالی برای پرستاران در چهار حیطه ویژگی‌های شغلی، عوامل فردی و اجتماعی، شرایط بالینی بیمار و عوامل محیطی بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای لیکرت گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS V.19، آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ناپارامتری کولموگراف، آزمون من ویتنی و آزمون همبستگی اسپیرمن) انجام شد.
یافته‌ها: بیش‌ترین مانع برقراری ارتباط موثر پرستار – بیمار مربوط به حیطه ویژگی‌های شغلی پرستاران با میانگین نمره 80/9±24/78 مشخص شد. عوامل محیطی، عوامل فردی - اجتماعی و شرایط بالینی بیمار به ترتیب، موانع ارتباطی‌ای بودند که پرستاران تأکید بیش‌تری بر آن‌ها داشته‌اند. در این مطالعه، هم چنین ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره کل موانع ارتباطی پرستار- بیمار با متغیر سن و ساعات کاری پرستاران به دست آمد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که پرستاران عواملی را به عنوان موانع عمده ارتباطی شناسایی کرده‌اند که در ارتباط با شرایط شغلی آنان است. بنابراین برنامه ریزان و مجریان بخش درمانی باید در راستای برطرف کردن موانع ارتباطی عمده تلاش نمایند و اولویت‌های بعدی خود را روی دیگر موارد به ویژه مسایلی که در حیطه های مختلف موانع ارتباطی از دید پرستاران بررسی شده متمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers of Nurse-patient’s effective Communication from nurse's viewpoint

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ramezanli
  • Marzieh Kargar
  • Maliheh Talebizadeh
  • Leila Taheri
  • Razieh Zahedi

چکیده [English]

Establishing an effective communication with patients is an essential aspect of nursing care. However, most of studies described the nurse-patient relationship as weak. Recognition of barriers in nurse-patient’s effective communication from their viewpoint could facilitate the actions need to be taken for removing such barriers. The study aimed to assess barriers of nurse-patient’s effective communication from nurse's viewpoints.
Methods and Materials:
This descriptive study was undertaken in 2013, with a sample of 100 nurses drawn from two educational hospitals in jahrom. They were selected by random sampling. Data were gathered through a questionnaire with 30 questions for nurses on a 5-point Likert rating scale.It assess' four aspects of communication barriers including (job characteristics, socio-demographic factors, clinical condition of patient and environmental factor). Data were analyzed using SPSS19 software, descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (kolmograph nonparametric test, Mann-Whitney and Spearman correlation test).
Results:
The results of this study showed that the greatest barriers of Nurse - Patient communication related to Occupational characteristics of nurses with an average score of 78/24± 9/80. Environmental factors, socio-demographic factors and clinical conditions of the patients, respectively, were communication barriers that nurses have more emphasis on it. In this study, found a statistically significant correlation between mean scores of communication barriers with age and working hours of nurses.
Conclusion:
Nurses also perceived as major barriers to communication have been identified in relation to the characteristics of their job. Thus health manager should put their attempts on eliminating or modifying the most important barriers announced by nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • Barriers
  • Nurse
  • Patient