راه کارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای : ارائه بهترین راه کار عملیاتی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای جزء ذات حرفه پرستاری است که بنا به دلایلی به طور شایسته در محیط بالین رعایت نمی‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در بین پرستاران و ارائه راه کار عملیاتی برای بهبود اخلاق حرفه ای انجام شد.
روش کار: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر با مشارکت 138 نفر از پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش
نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه محقق ساخته بود. بر اساس نتایج حاصل از بخش اول و اولویت بندی موانع رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران، بهترین راه کار عملیاتی برای بهبود رعایت اخلاق حرفه ای ارائه شد.
یافته‌ها: از دیدگاه پرستاران، مهم‌ترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای به ترتیب کمبود نیروی انسانی، عدم ارضای نیازهای اساسی و تغییرات بیولوژیک بدن در شیفت کاری شبانه می‌باشند. همچنین تشکیل کمیته اخلاق پرستاری در سازمان نظام پرستاری و بیمارستان‌های کشور به عنوان بهترین راه کار عملیاتی برای بهبود رعایت اخلاق حرفه ای پیشنهاد و آئین نامه اجرایی آن نیز تشریح شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها، امکانات و محدودیت‌های موجود، بهترین راه کار برای رعایت اخلاق حرفه ای تشکیل کمیته اخلاق پرستاری می‌باشد. امید است تشکیل چنین کمیته‌هایی منجر به رعایت هر چه بهتر اصول اخلاقی، ارتقاء کیفیت مراقبت‌های پرستاری، حرفه و رضایت بیماران شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective s strategies to improve the professional ethics compliance: the presentation the best of practical strategy

نویسندگان [English]

  • Ali Dehghani
  • Morteza Shamsizadeh

چکیده [English]

Introduction:
Adherence to professional codes of ethics is essential to all nursing practices which are usually neglected in clinical settings due to a number of reasons. The present study aims to study barriers to the practices of professional ethics and present practical strategies for its improvement.
Methods and methods:
This is a descriptive and cross-sectional study conducted by random sampling method on 138 nursing staff in selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences during 2012. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The best practical strategies were presented according to the results yielded by the first part of questionnaire and also nurses’ prioritization of barriers in the second part.
Results:
In nurses’ view, the most important barriers to professional ethics adherence were respectively human resource shortage, failure to fulfill nurses’ basic needs, and biological and physical changes during night shifts. Development of nursing ethics committees in Iranian Nursing Organization and country’s hospitals was proposed as the best practical strategy to improve professional ethics adherence. Professional ethics regulations were explained as well.
Conclusion:
According to the present findings, limitations and possibilities, developing nursing ethics committees is the best strategy for improving professional ethics adherence. Development of such committees will hopefully contribute to higher adherence to ethical codes, enhance nursing profession and the quality of care, and also elevate patients’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • nursing
  • Practical Solution