تکریم مراقبتی و اخلاق محوری، تسهیل گرهای رضایتمندی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیماران ام اس، به دلیل تحمل مشکلات طاقت فرسای بیماری خویش نیازمند مراقبت ویژه ،همراه با تکریم و احترام هستند ؛آن گونه که در همین رابطه، نقش تجربه های مراقبتی را بازگو می کنند؛ که برخی تسهیل گر و برخی نیزموانعی برای ارائه ی اخلاق محورانه ی این مراقبتها هستند. پژوهش حاضر به منظور تبیین و کشف مؤلفه های تکریم مراقبتی و اخلاق محوری در مراقبت از بیماران ام اس، طراحی و تدوین گردیده است.
روش کار: پژوهش حاضر، تحقیقی کیفی از نوع تماتیک آنالیز است. محققین به صورت هم زمان داده های حاصل از مصاحبه، مشاهده و یادداشت را با شرکت 31 نفر که خود دارای تجربه های مراقبتی بودند ، مورد جمع آوری و تحلیل مضمونی قرار دادند.
یافته ها: پنج درونمایه ی اصلی پدید آمده از تحلیل داده های رونویسی شده عبارت بودند از؛ رازداری مراقبتی، احساس ارزشمندی، درک و موقعیت سنجی، احترام به حقوق بیمار و کنجکاوی به عنوان عاملی بازدارنده.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داده است، که مراقبت از این بیماران با توجه به ماهیت بیماری آنان دارای ظرافت های خاصی است، که پرستاران و خانواده های آنان با توجه به اصول اخلاقی مراقبت، توجه خاص خود را برای مراقبت این بیماران ، همراه با تکریم و احترام مد نظر قرار می دهند. بنابراین مدیران و برنامه ریزان خدمات بهداشتی و سلامتی در بافت فرهنگی و مراقبتی ایران باید با توجه به شرایط خاص مراقبتی این بیماران، برنامه های مراقبتی خود را مبتنی بر چنین اصول اخلاقی طراحی و پیاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reverence and morality-centered care, facilitator elements of Multiple Sclerosis patient satisfaction

نویسندگان [English]

  • reza Masoudi
  • heydar Ali Abedi
  • parvin Abedi
  • SeyadEhsan Mohammadianinejad

چکیده [English]

Introduction:
Patients with MS require reverence and respect due to the grueling problems associated with their condition. As recounted in care experiences of MS patients, some factors facilitate and some debilitate the ethical presentation of care. The present study was designed to define and explore the elements of reverence and ethical care in MS patients’ care.
Materials and Methods:
This research uses thematic and qualitative analysis. Researchers acquired data simultaneously from interviews, observations and field notes to collect data from 31 participants with experiences of care.
Results:
Five themes emerged from the analysis of the transcribed data: confidentiality of care, feeling of worth, orientation and sensitivity, respecting patients’ rights and curiosity as a deterrent factor.
Discussion:
The findings revealed that the care of these patients requires special delicacies due to the nature of their illness thus, nurses and their families particularly attend to the patients with reverence according to the ethics of care. Therefore, healthcare policy makers should design and implement their care plans with a focus on Iranian cultural context, and pay due attention to the ethical tenets demanded by the specific circumstances of caring for these patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple sclerosis
  • Respect
  • Caring
  • qualitative study