تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد برتصمیم گیری بالینی پرستاران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرستاری مبتنی برشواهدEvidence base nursing) ( به عنوان شیوه ای برای مراقبت های بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین یافته‌ها و شواهد مطرح شده است. تصمیم گیری بالینی نیزبه عنوان بخش اساسی از اعمال حرفه ای پرستاری،بیش ازهرعاملی برکیفیت مراقبت تأثیر می گذارد و پرستار به عنوان تصمیم گیرنده درامور بالینی می تواند جهت ارائه‌ی مراقبت مؤثراز "پرستاری مبتنی برشواهد" استفاده نماید.پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین تأثیرآموزش پرستاری ، مبتنی برشواهد تصمیم گیری بالینی پرستاران انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ی مداخله ای نیمه تجربی است که درسال 1391 درجامعه ی آماری پرستاران بالینی شهر کرمان انجام شد. 60 پرستار با انتخاب تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرقتند.طی برگزاری کارگاه آموزشی ،پرستاری مبتنی برشواهد درگروه مداخله، آموزش داده شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ی تصمیم گیری بالینی جمع آوری و پس از تدوین با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 17 آنالیز داده ها انجام گشت.
یافته ها: مقایسه ی توانایی تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد گروه مداخله قبل و بعد ازآموزش براساس محاسبات از طریق آزمون t زوجی به دست آمد.براساس نتایج،آموزش پرستاری مبتنی برشواهد سبب افزایش نمره ی تصمیم گیری بالینی پرستاران می شود. (009/0=p) ننایج نشان داد که میانگین نمرات 92/9±94/86 بعد از آموزش بهتر بوده است.همچنین مقایسه ی توانایی تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد گروه مداخله قبل ازآموزش و گروه کنترل براساس محاسبات از طریق آزمون t به دست آمد و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (532/0=p).
تنیجه گیری:آموزش پرستاری مبتنی برشواهد ، سبب افزایش توانایی تصمیم گیری بالینی پرستاران می شود.براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد
می شود ؛ برگزاری دوره های آموزشی به صورت مکرر در قالب برنامه های آموزش مداوم ضمن خدمت انجام گردد تا موجب بهبودی در تصمیم گیری و عملکرد پرستاران شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of evidence-based Nursing education in nurses' clinical decision making

نویسندگان [English]

  • Esmat Nouhi
  • Asma Abdollahyar
  • Tayebeh Fasihi Harandi

چکیده [English]

Introduction:
Evidence-based nursing has been raised as a method of health care practice based on the latest findings and observations. As part of professional nursing practice, clinical decision making will also affect the quality of care and nurses can utilize evidence-based nursing for providing an effective care. The present article’s goal was to determine the impact of evidence-based nursing education on nurses’ clinical decision making.
Materials and Methods:
This quasi-experimental and interventional study was performed on 60 nurses who were assigned into 2 groups of control and intervention clinical nursing in 2012. Evidence-based nursing was taught in the intervention group. Data were collected by clinical decision questionnaire, and analyzed by SPSS 17.0.
Results:
Intervention group’s ability for evidence-based clinical decision making was measured before and after intervention by paired t test. The results showed that evidence-based nursing education upgrades nurses’ scores in clinical decision making (p=0.009). Findings revealed that the mean score increased to 86.94 ± 9.92 after the educational intervention. In addition, t test revealed the intervention group’s ability for evidence-based clinical decision making before the intervention did not significantly vary from that of control group
Conclusion:
Evidence-based nursing education enhances nurses’ clinical decision making. It is thus, recommended that recurrent educational courses be included in service training programs to improve nurses’ decision making and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Evidence-based Nursing
  • Nurses
  • Clinical Decision Making