تعیین مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیمارستان شهید رجایی گچساران در نیمسال اول 1392

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های ارائه‌دهنده ی خدمات بهداشتی-‌ درمانی کسب رضایت بیمار است. این پژوهش با هدف بررسی علل ترخیص، با رضایت شخصی بیماران به منظور ارائه ی خدمات بهتر نظام بهداشتی انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است. جامعه ی آماری آن مربوط به 98 بیمار بستری در بیمارستان شهید رجایی گچساران می باشد که در مدت 6 ماه اول سال 1392 با رضایت شخصی خود بیمار ترخیص شدند و از روش نمونه‌گیری آسان استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری ، چک ‌لیستی سه‌قسمتی شامل: عوامل فردی، محیطی و مرتبط با کارکنان بود.داده‌ها پس از جمع‌آوری بااستفاده از نرم‌افزار «spss20 »مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در این پژوهش بیشترین ترخیص با رضایت شخصی در بخش اطفال اتفاق افتاد. در میان عوامل فردی ، تمایل به ادامه ی درمان در منزل، با توجه به مسائل محیطی و راضی نبودن از فضای فیزیکی بخش ودر بین عوامل مرتبط با کارکنان ، در دسترس نبودن پزشک در مواقع نیاز ، بیشترین دلایل ترخیص با رضایت شخصی را به‌خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: بیشترین میزان ترخیص با رضایت شخصی، در بخش اطفال صورت گرفت. این موضوع، حساسیت والدین را نشان می دهد و توجه به خدمات بهداشتی – درمانی را در این حوزه ضروری می نماید . همچنین درصدهای آماری به‌دست آمده؛ معرف این مطلب است که باید تا حد ممکن، امکانات پزشکی- رفاهی بخشها را بهبود داده و در جهت ایجاد شرایط لازم به‌منظور ارتباط هرچه بهتر پرسنل درمان با بیماران تلاش کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appointment of important causes of discharge against medical advice in patients in Gachsaran Rajaii hospital in primary 6 months of 2013

نویسندگان [English]

  • M Ravanipour
  • S Tavasolnia
  • F Jahanpour
  • S Hoseini

چکیده [English]

Introduction:
Gaining patient satisfaction is one of the major goals of medical health care organizations. This study aimed at assessing reasons for discharging patients for getting services for patients.
Materials and Methods:
This is a cross-sectional and analytic study which used convenience sampling to study 96 patients in Gachsaran Rajayi Hospital who were discharged with their own consent from April to September 2013. The data collection tool consisted of a checklist including 3 parts: personal, environmental and staff related factors. Data were analyzed using SPSS 20.0.
Results:
The most frequent discharges took place in pediatric section. Tendency to continue treatment at home with regard to environmental problems and discontent with physical space was the most frequent personal factor for patient discharge. Physician unavailability counted as the most prevalent element among staff related factor for patient discharge with their consent.
Conclusion:
The most frequent discharges took place in pediatric section. It highlights parents’ sensitivity and calls for further attention to health care services in this area. Statistical rates highlight the necessity of improving medical services and accommodations in order to enhance health workers’ interaction with patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient Discharge
  • Patient satisfaction
  • hospital