عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی : چالش ها و راهبردها

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تحقق عدالت آموزشی، یکی از اهداف مهم در نظام های آموزشی است. اما آیا توانسته ایم عدالت آموزشی را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد کنیم؟ هدف این پژوهش ، تبیین چالش های عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه ی برخی راهکارها می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مروری- اولیه است که چهار پژوهشگر آن را با مطالعه و بررسی چهل و هشت مقاله و کتاب فارسی و انگلیسی مرتبط از پایگاه‌های اطلاعاتی(IRANMEDEX-SID-PUBMED-PREQUEST-ELSEVIER)تهیه کرده‌اند. کلمات کلیدی جستجو شده، بر اساس نظام مرجع نویسی بین المللی کتابخانه های علوم پزشکی(NLM) عبارتند از: عدالت،عدالت آموزشی(Equity in medical education-( Equality in medical education. به گونه ای که مقالات از سال 2013 -1999 طی سه مرحله انتخاب شدند.
یافته ها: در این پژوهش پس از معرفی عدالت آموزشی و اهمیت آن، به راهکارهایی که دولت، نظام آموزشی، دانشگاه و دانشجو جهت توسعه‌ی عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند استفاده نمایند؛ اشاره گردیده است.
نتیجه گیری: برای ایجاد عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی لازم است، ابتدا شاخصه های عدالت آموزشی تدوین و سپس ارزیابی لازم صورت گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational equity in medical science universities: challenges and approaches

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Yousefi Maghsoudbeiki
  • Mehdi Karimiyar Jahromy

چکیده [English]

Introduction:
Realization of educational equity is one of the main goals in educational systems. But how can we provide educational equity in medical science universities? This article was aimed at explaining the challenges of educational equity faced with medical science universities in order to present solutions for enhancing the present condition.
Method and material:
This is an initial review study performed on 48 relavant English and Persian articles and books which were obtained in three steps from databases including PubMed, SID, Iran Medex, Elsevier and ProQuest. Keywords including equity, educational equity, and equity in medical education were used according to the National Library of Medicine to search material.
Results:
This article introduces educational equity and then, proposes practical solutions which can be used by the government, educational system, university, and students in order to develop educational equity in medical sciences.
Conclusion:
Establishing educational equity in medical science universities entails to set up indices for educational equity and then, undertake required evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Equity
  • challenge
  • approach
  • Medical Science Universities