آموزش، اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی و کاهش بروز و شدت کمردرد در اعمال جراحی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
مقدمه: بی حسی نخاعی، با تزریق داروی بی حسی در فضای تحت عنکبوتیه، حاصل می شود. کمر درد بعد از عمل، بیشترین عامل نپذیرفتن این روش از سوی بیماران می باشد و مهم ترین عامل راضی نبودن پس از انجام بی حسی نخاعی است. پژوهش حاضر با هدف افزایش رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی انجام گردید.
روش کار: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 283 بیمار که تحت عمل جراحی با بی حسی نخاعی قرار گرفته اند، انجام شد. این بیماران به وسیله ی روش تصادفی سازی بلوکی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، توسط کارشناسان تعلیم دیده به صورت یکسان و بر اساس برنامه آموزشی از قبل تعیین شده آموزش دیدند .سپس میزان رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی و بروز و شدت کمردرد بیماران در سه زمان 24 و 48 ساعت و 7 روز بعد، بر اساس مقیاس (VAS)، در فرم های مخصوص یادداشت شد.
یافته ها: از نظر بروز کمر درد در هر سه زمان، کاهش معنی داری در گروه آزمایش مشاهده گردید (به ترتیب 24 ساعت اول 007/0 P =، 48 ساعت و 7 روز بعد 001/0 P =). همچنین کاهش معنی داری در شدت کمر درد در هر سه مقطع، در گروه آزمایش دیده شد (به ترتیب 24 و 48 ساعت اول 001/0 P < و 7 روز بعد 003/0 P= ). میزان رضایت مندی در هر سه زمان مورد بررسی در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل افزایش قابل توجه داشت ( در هر سه زمان 001/0 P < ).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که آموزش و تلقین مثبت، در کاهش بروز و شدت کمر درد بعد از بی حسی نخاعی و به دنبال آن افزایش رضایت مندی از این روش بی حسی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education, effective action in increasing patient satisfaction and Reduce the incidence and severity of back pain after spinal anesthesia in surgery

چکیده [English]

Introduction:
Spinal anesthesia is caused by the injection of anesthetic in the subarachnoid space. The major reason patients refuse to apply this method is the back pain after operation and the main reason is the lack of satisfaction after spinal anesthesia. This study was conducted with the aim of increase patient satisfaction after spinal anesthesia.
Materials and Methods:
This clinical trial study was conducted on 283 patients operated through spinal anesthesia. These patients were categorized into two groups of control and experimental by block randomization. The subjects in the experimental group were instructed by the experts equally by pre-prepared plans in the case of this anesthetic technique a video clip was presented to them regarding patient satisfaction already recorded. Demographic characteristics, spinal anesthesia, and surgery were collected by experts who were unaware of the sort of the experimental and control groups. Then, the rate of patients’ satisfaction after spinal anesthesia and the incidence and severity back pain was recorded in the forms 24 and 48 hours and seven days later based on VAS scale.
Results: Regarding back pain incidence in three times, a significant decrease was observed in the experimental group (the first 24 h P= 0.007, 48 h and 7 days later P= 0.001, respectively). A significant decrease in back pain severity in three levels was observed (the first 24 and 48 h P < 0.001 and 7 days later P= 0.003 respectively). Satisfaction rate in the experimental group than in the control group had a significant increase in three times(In all three time P < 0.001).
Conclusion:
It seems that education and positive empathy effective on reduce the incidence and severity of back pain which leads to increased satisfaction from spinal anesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Back pain
  • Complications after spinal anesthesia
  • education
  • peers
  • Satisfaction
  • spinal anesthesia