اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد و تأثیر آن بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه قلب

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد، از ابزارهای مهمی در افزایش کیفیت کار بالینی پرستاران به شمار می روند . از مهمترین
شاخص های سنجش کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار، کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری است. بنابراین این پژوهش با هدف اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد و تأثیر آن برکیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بیماران مبتلا به سندرم کرونر حاد بستری در بخش مراقبت ویژه قلب انجام شد.
روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی قبل و بعد، در بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهر کرمان در (92-1391) انجام شد. مداخله شامل : آموزش دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد به پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه قلب و اجرای این دستورالعمل ها بر اساس فرایند پرستاری روی بیماران مبتلا به سندرم کرونر قلب بود. قبل و بعد از مداخله، کیفیت مراقبت های پرستاری با پرسشنامه ی محقق آماده و کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری آنا ، از طریق مشاهده و بررسی مستندات پرونده ی 90 بیمار قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب، اندازه گیری شد و داده ها توسط نرم افزار آماری (SPSS)نسخه ی 19 و استفاده از آمارهای توصیفی شامل : میانگین و انحراف معیار و آمارهای استنباطی شامل : آزمون های تی زوجی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در تمام مراحل فرایند، مقایسه ی میانگین نمرات قبل و بعد تفاوت آماری معنا داری داشت. به طوری که میانگین نمرات ثبت مراحل تشخیص پرستاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی قبل از مداخله به ترتیب (62/0) 28/2، (04/1)75/1، (4/1) 3/9 و (6/1) 8/3 و بعد از مداخله به ترتیب (31/0) 88/3، (52/0) 7/5، (1) 13/15 و (6/0) 64/8 و 001/0 p= بود.
نتیجه‌گیری: اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد باعث ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری گردید. بنابراین به مسئولان و مدیران بیمارستان ها ومراکز آموزشی خدمات بهداشتی- درمانی، پیشنهاد می شود آموزش دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Implementation of Evidence-Based Nursing Guidelines on the Quality of Standards of Nursing Care in Patients Admitted to the Coronary Care Unit

نویسندگان [English]

  • KH Zamani Babgohari
  • J Mokhtari Nouri
  • SM Kadhem Al-Hosseini
  • A Ebadi

چکیده [English]

Introduction:
Evidence-based nursing guidelines are important tools in improving the quality of nursing clinical work. One of the most important indicators in the assessment of care quality provided for patients is the quality of nursing care standards. This study attempts to trace the influence of the implementation of such guidelines on the quality of standards of nursing care provided for patients with severe coronary syndrome admitted to CCU.
Materials and Methods:
This clinical trial before and later was performed in Hazrat Fatima hospital in Kerman city during 2012 and 2013. Interventions included training CCU nurses in the evidence-based nursing guidelines, and to put the same guidelines based on the nursing process into enforcement for patients admitted to coronary care unit. Before and after intervention, the quality of nursing care was measured via ANA questionnaire and through observation and review of documentation from records of 90 patients admitted to the coronary care unit. Data collected were analyzed by using SPSS version 19, and descriptive statistics which included mean and standard deviation and inferential statistics which included paired T-test, Chi-square and Fisher’s exact test.
Results:
At all stages of the nursing process, the comparison of mean scores before and after training revealed meaningful statistic differences. The mean scores of registered nursing diagnosis, planning, implementation and evaluation process before the intervention, was respectively 2/28 (0/62), 1/75 (1/04), 9/3 (1/4) and 3/8 (1/6) and after intervention, respectively 3/88 (0/31), 5/7 (0/52), 15/13 (1), 8/6 (0/6) and p < 0/001.
Conclusion:
The implementation of evidence-based nursing guidelines improved the quality of nursing care. So that, the Hospital officials and health care centers are recommended to put training of evidence-based nursing guidelines on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Coronary Syndrome
  • Quality of Nursing Care
  • Evidence-based Nursing
  • Evidence-Based Nursing Guidelines
  • Nursing Process