بررسی تأثیر آموزش به روش گزارش نویسی مشکل مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92

نویسندگان

چکیده

مقدمه:گزارش نویسی به عنوان یک چارچوب فعالیتی و یک وسیلۀ ضروری برای ارائه و ارزیابی مراقبت های پرستاری می باشد. مهم‌ترین روش‌های گزارش نویسی توصیه شده در مراکز درمانی روش های گزارش نویسی سنتی، موارد غیر طبیعی، کامپیوتری، استاندارد و روش مشکل مدار است. هدف کلی این پژوهش«تأثیر روش گزارش نویسی مشکل مدار بر ویژگی های گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز»می باشد.
روش کار:این پژوهش از نوع نیمه تجربی قبل و بعد است(نیمه تجربی یک گروهی)،که در موردپرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان گلستان شهر اهواز انجام شد. 30 پرستار به شکل تصادفی از جامعۀ پژوهش انتخاب و در دو گروه قبل و بعد از مداخله قرار گرفتند. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی گزارش نویسی مشکل مدار اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون آماری ویلکاکسون، تی مستقل و کای اسکوئر با استفاده از SPSS نسخۀ 21 انجام یافت.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بعد از آموزش گزارش نویسی مشکل مدار، میانگین نمرات گزارش پرستاری بین دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون ویلکاکسون اختلاف معنا داری وجود داشته است (001>0P=). به طوری که در همۀ موارد روش مشکل مدارple باعث ارتقاء کیفیت گزارش هایی در پرستاری شده است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، روش گزارش نویسی مشکل مدار تأثیر مثبت بر ویژگی های گزارش پرستاری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود این روش گزارش نویسی توسط پرستاران به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of training using problem-based reporting on the quality of nursing documentation in Golestan Hospital, Ahvaz 92 years

چکیده [English]

Introduction:
Reporting is a practical framework and an essential tool for providing and evaluating nursing care. The most important reporting procedures recommended in the treatment centers are traditional reporting methods, abnormalities, computer-based, standard and problem-oriented approaches. The overall objective of the study is "the impact of problem-oriented reporting on the characteristics of nursing reporting in Ahwaz Iran".
Material & Methods:
This study is a before-after quasi-experimental one (semi-experimental group), which was performed on nurses in public sectors of Golestan hospital in Ahwaz. 30 nurses were randomly selected from the statistical population and divided into two groups of before- and after-intervention. The workshop of problem-based reporting was conducted, as the intervention group. A check-list was used for data collecting. The data analysis was performed using descriptive statistics and Wilcoxon test, T-test and Chi square tests using SPSS version 21.
Results:
The findings of this study showed that there was a significant difference in nursing report scores between the two groups of before and after intervention using the Wilcoxon test. So that in all cases the problem-oriented approach ple has improves the quality of reporting in nursing.
Conclusion:
Based on the findings, problem-oriented reporting approach has a positive effect on the characteristics of the nursing report. Therefore, it is suggested that this method of reporting be used by nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing report
  • problem-based
  • traditional report