دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1393 
بررسی تأثیر آموزش به روش گزارش نویسی مشکل مدار بر کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز سال 92

جاسم نوذرپور؛ عبدالعلی شریعتی؛ مهرناز مرادی؛ آرش سلحشوری؛ محسن فاصله جهرمی


رابطه ی بین هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان

حمید رحیمی؛ راحله حسن پور


آموزش الکترونیک و آموزش پرستاری

صفحه 1-11

مریم ورزش نژاد؛ فریبا حقانی؛ مریم هاشمی


بررسی وضعیت رعایت حریم و شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان

صفحه 13-22

زهرا راعی؛ حیدر علی عابدی؛ محسن شهریاری


خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1393

صفحه 29-35

شهربانو طالبی؛ فاطمه رهنما رهسپار؛ سمیه طالبی؛ هادی شهرآبادی؛ احسان صفاری


بررسی برخی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک تحصیل در دانشجویان پرستاری ورودی 93 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 45-54

محمد مهدی صفری؛ محمد احمدی زاده؛ محمد قانونی؛ فاطمه الماسیان؛ حکیمه حسین رضایی


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی


بررسی درک پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه نسبت به مراقبت بیهوده

صفحه 65-72

سمیه محمدی؛ مصطفی روشن زاه