دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1393 
ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 1-7

علی ضرغام بروجنی؛ سید حمید سید باقری؛ احمد رضا صیادی؛ مجید نوروزی بهجت؛ فریبا مظهری؛ لیلا سلطانی


وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی اتاق عمل و هوشبری یاسوج

صفحه 9-13

زینب محمودی؛ فاطمه محمودی؛ آسیه مبارکی؛ حسین مردان پرور


بررسی همبستگی عملکرد هدایتی سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران

صفحه 15-22

زهره قمری زارع؛ حمیده سادات صادق الوعد


بررسی ارتباط آشفتگی اخلاقی با کنترل و تقاضای شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر تبریز

صفحه 23-30

جواد محمدی؛ عزت اله قدم پور؛ امیر عزیزی


بررسی همبستگی استرس شغلی پرستاران با ارتباطات حرفه ای بین پرستاران و پزشکان

صفحه 31-38

حسین رستمی؛ آزاد رحمانی


وضعیت آموزش بالینی رشته ی کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

صفحه 39-46

سعید خزایی جلیل؛ ربابه ربابه زروج حسینی2؛ علی عباس


بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

صفحه 47-53

بهشته جبلی؛ الهام قازنجایی


تأثیر ارزیابی هم گروهی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در اتاق عمل : گزارش کوتاه

صفحه 55-59

وحید زمان زاده؛ الناز اصغری