بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارتباط مؤثر از ویژگیهای اساسی مراقبت های پرستاری است. شناسایی عواملی که مانع برقراری ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار میشود، این امکان را فراهم میکند که جهت گیری اقدامات ضروری برای حذف یا تعدیل موانع را برای برنامه ریزان و مجریان بخش سلامت روشن نماید. همچنین ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر بین پرستاران و بیماران همواره مورد توجه همگان بوده و موفقیت در ایجاد این ارتباط در امر خدمات مراقبتی، درمانی و پیشبرد بهبود بیماران حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت مسئله ی ارتباط، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل ارتباط مؤثر بین پرستاران و بیماران در یکی از بیمارستان های دانشگاه شهید بهشتی انجام گردید.
روش کار: در این پژوهش که به صورت توصیفی-مقطعی انجام شد 94 نفر از پرسنل پرستاری شرکت کردند. نحوه ی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه و ابزار آن پرسشنامه ی محقق ساخته بود. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Spss16 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو با سطح معنا داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که1/69% پرستاران ارتباط با بیمار را در ارائه ی مناسب خدمات بالینی بسیار مؤثر دانسته و همچنین تفاوت فرهنگی و زبان محاوره‌ای و تفاوت جنسیتی و .. از مهمترین عوامل در ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار مطرح گردیده است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نیاز بیمار بر دریافت خدمات سلامت و رفع نیازهای عاطفی داشتن ارتباط مناسب میان پرستاران و بیماران حائز اهمیت فراوان است؛ بنابراین مدیران بخش درمانی بایستی تلاش خود را برای حذف یا تعدیل مهمترین موانع اعلام شده متمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing nurses' viewpoint affiliated to Dr. Masih Daneshvari Hospital in Tehran about effective factors in communication between nurses and patients

چکیده [English]

Introduction:
Effective communication is an essential feature of nursing care. Identifying factors that prevent effective communication between nurse and patient makes the orientation of necessary measures for eliminating or modifying barriers to health planners and administrators possible. Moreover, developing and maintenance of effective communication between nurses and patients has always been of high interest and the success in creating this relationship is of high importance in health services and improving treatment of patients. Therefore, considering the importance of this relationship, the present study was done with the aim of determining the factors influencing communication between nurses and patients in one of Shahid Beheshti University hospitals.
Materials and Methods:
In this cross-sectional study 94 nurses participated. The data collection, interview and tools all were researcher-made questionnaire. The validity of questionnaire was examined through content validity and its reliability was obtained using test-retest. The obtained data using SPSS16 software and descriptive statistics and chi-square test with a significance level of less than 0.05 were analyzed.
Results:
The results showed that 69.1% of nurses consider communication with the patient to be very effective in providing appropriate clinical services. Furthermore, the conversational language and cultural differences and gender differences have been proposed as the most important factors in effective communication between nurses and patients.
Conclusion:
Considering the patients’ need for health services and satisfying their emotional needs, having a good relationship between nurses and patients is pivotal and, thus, health manager should focus their attempt to remove or adjust the most important barriers mentioned above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • Nurse
  • Patient
  • Barriers to Communication
  • education