وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی اتاق عمل و هوشبری یاسوج

نویسندگان

چکیده

نویسندگان:
زینب محمودی1، فاطمه محمودی2، آسیه مبارکی3، حسین مردان پرور*4

1- کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه مامایی، مربی گروه مامایی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
3- گروه هوشبری، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
4- کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 3, Number 3, Fall 2014

چکیده:
مقدمه: کارآموزی در عرصه در دستیابی دانشجویان به توانمندی های حرفه ای نقش اساسی دارد. با توجه به اهمیت نظرات دانشجویان در فرآیند آموزش برای ارتقاء سطح کیفی آموزش بالینی، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی اتاق عمل و هوشبری انجام پذیرفت.
روش کار: پژوهش حاضرتوصیفی- مقطعی است که بر روی 59 نفر از دانشجویان سال آخر اتاق عمل و هوشبری دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1393 انجام شد. نمونه ی بررسی همان جامعه‌ی پژوهش است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته می باشد که پایایی و روایی آن به تأیید رسیده بود. این پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و نظرات دانشجویان درباره ی کارآموزی در عرصه بود. داده‌های جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد 8/28درصد از دانشجویان وضعیت کارآموزی در عرصه را در سطح ضعیف، 72/23درصد در سطح متوسط و 48/47درصد در سطح خوب بیان نمودند که 37/42درصد از واحدهای مورد پژوهش، حیطه‌ی مدرس را ضعیف، 23/54درصد حیطه ی فراگیر را ضعیف و 83/89 درصد (53نفر) نیز حیطه ی محیط را ضعیف ارزیابی نموده اند. بین جنس، رشته ی تحصیلی و معدل کل دانشجویان با وضعیت کارآموزی در عرصه اختلاف معنادار آماری مشاهده نشد(05/0p>).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد برای ارتقاء کیفیت این دوره تقویت برنامه های موجود و تأمین نیروی انسانی با تجربه و امکانات رفاهی برای محیط بالین و تأمین محیط های آموزشی استاندارد برای کارآموزی مورد تأکید قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of internship clinical from viewpoint of Yasoj senior operation room and Anesthesia students

چکیده [English]

Abstract
Introduction:
Internships in the bedside Plays an essential role in Achievement students to Professional ability With regard to Importance of Viewpoint students in the education process for improving the quality of clinical education, this present study with the aim of study of Viewpoint of Final year bachelor operation room and Anesthesia students about internships in the clinical was performed.
Materials and Methods:
This is a cross - sectional study that Performed on 59 Final year bachelor operation room and Anesthesia students of you University of Medical Sciences in 2014. This sample of research’s equal to Research community. Data collection tool is Researcher made, valid and reliable questionnaire consists of two parts, Include Demographic information and viewpoint of students about internships in clinical. Data collected by SPSS version 18 and Descriptive and inferential statistical methods was analyzed.
Results:
Results showed that 28. 8 percent of students status of internships in clinical at low level, 23. 72 percent at average level and 47.48 percent at good level Have stated so that 42.37 percent of Samples Stated Domain of Lecturer Poorly, 54.23 percent Stated Domain of Learner Poorly and 89.83 percent (Samples) Stated Domain of Environment Poorly. Between the sex, Field of Study and Grade point average with status of internships in clinical wasn’t statistically significant difference.
Conclusion:
Based on findings of this study, Strengthening of existing programs, Providing Experienced human resources for environment clinical and Providing Standard educational environments is Recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internships in Clinical
  • View Point
  • Operation Room Students
  • Anesthesia Students