ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان

چکیده

علی 1، سید حمید سید باقری*2، احمد رضا صیادی3، مجید نوروزی بهجت4، فریبا مظهری2، لیدا سلطانی2 1- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ،ایران 3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران 4- بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب[ع]، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 3, Number 3,Fall 2014 چکیده: مقدمه:پرستاران بخش های اطفال و نوزادان همانند سایر پرستاران با موضوع مرگ و مردن دائم مواجهه هستند. در منابع مختلف به عوامل متعددی که بر نگرش پرستاران برای مراقبت از بیمار رو به مرگ تأثیرگذار هستنداشاره شده است. با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود بین ملل مختلف، محقق بر آن شد تا برای یافتن چند عامل تأثیرگذار بر نگرش پرستاران، در پژوهشی ارتباط مشخصات جمعیت‌شناختی پرستاران بخش های اطفال و نوزادان شرکت‌کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران رو به مرگ را با نگرش آنان نسبت به مراقبت از بیمار رو به مرگ بررسی نماید. روش کار: این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی تک‌گروهی است که 60 نفر از پرستاران بخش های اطفال و نوزادان که شرایط حضور در پژوهش را داشتند در دوره ی آموزشی مراقبت از بیمار رو به مرگ شرکت کردند. جهت سنجش نگرش پرستاران از پرسشنامه ی پایا و روا شده مرتبط با بخش‌های اطفال و نوزادان و همچنین از پرسشنامه ی جمعیت‌شناختی استفاده شد. یافته ها: با استفاده از آزمون من ویتنی متغیرهای سن(485/0)، سابقه ی کار (318/0)، دانشگاه محل تحصیل(720/0)، وضعیت تأهل (414/0)و بخش محل خدمت(852/0) و با استفاده از آزمون کروسکال‌والیس متغیرهای بیمارستان محل خدمت (172/0) و تعداد مواجهه با بیمار رو به مرگ (522/0) مورد تحلیل قرار گرفت که بین مشخصات جمعیت‌شناختی و نمره ی نگرش پرستاران ارتباط معنا‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: از آن جایی که بین متغیرهای جمعیت شناختی با نمره ی نگرش پرستاران ارتباط معنا‌داری یافت نشد به نظر می‌رسد دوره ی آموزشی مراقبت از بیمار رو به مرگ برای تمامی جامعه ی پرستاری ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between demographic charectristics and the attitude of pediatric nurses participating in the training course of care for patients facing death in hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Abstract Introduction: Nurses in infants and children wards, like other nurses, are permanently involved with death issue. Several factors influencing the attitudes of nurses to care for dying patients have been mentioned in various sources. Due to cultural differences among different nations, the researcher tried to explore the relationship between demographic characteristics of nurses in department of infants and children participating in the training course of caring for dying patients' and their attitudes toward caring for dying patientsin order to find a number of influential factors on the attitude of nurses. Materials & Methods This study is a quasi-experimental single-group study with 60 eligible nurses of infants and children wards who attended in the study and participated in a training course on caring for dying patients. To measure nurses' attitudes, reliable questionnaires related to infants and children departments and demographic questionnaire were used. Results: The variables of age (0.485), work experience (0.318), and attended University (0.720), marital status (0.414) and the service sector (0.852) were analyzed by using the Mann-Whitney test and the variables of hospital service (0.172) and the frequency of exposure to dying patients (0.552) were analyzed through using Kruskal-Wallis test and it was found that there was no significant relationship between demographic charectristics and attitude of nurses. Conclusion: Since there were no meaningful difference between demographic characteristics and nurses' attitudes, death education for nursing society seems to be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse
  • Pediatric Ward
  • Demographic
  • education
  • care
  • Death