دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1393 
سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

صفحه 1-7

یحیی محمدی؛ سیما کاظمی؛ محمد رضا رئیسون؛ محمدرضا حاجی آبادی


تأثیر برنامه ی آموزشی خودمراقبتی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 9-13

اسماعیل پارسایی منش؛ مریم مهدوی؛ سارا مقدم


ادراک اعضای هیأت علمی پرستاری از دانشگاه کارآمد

صفحه 17-24

فاطمه علایی کرهرودی؛ محمد علی حسینی؛ اصغر دالوندی؛ فاطمه منجذبی


ارتباط حساسیت اخلاقی با تمایل به ترک کار پرستاران

صفحه 25-32

علیرضا نیک جو؛ فرهاد کامرانی؛ زهرا مشتاق عشق؛ محمد فشارکی


دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

صفحه 33-40

نوید کلانی؛ لطف اله دزکام؛ محمد جواد ضیاء


ارزشیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 90

صفحه 41-47

اسماعیل مناقب؛ رضائیان جهرمی


بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 1393

صفحه 49-57

ناهید زندگانی؛ نبی اله زارع زاده؛ محمد علی منتصری؛ سوسن ربیعی


یادگیری مبتنی بر عملکرد، یادگیری مبتنی بر تمرین و چالش های آن در پرستاری

صفحه 59-67

فریبا حقانی؛ فریماه شیرانی