تأثیر برنامه ی آموزشی خودمراقبتی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای اختلالات خواب در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و تأثیر آن بر عملکرد و زندگی آنان، در این پژوهش تأثیر آموزش های خود مراقبتی بر کیفیت خواب بیماران مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: در این تحقیق کارآزمایی بالینی، 50 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن مالتیپل اسکلروزیس شهرستان جهرم در سال 1392 به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. شش هفته و در هر هفته دو جلسه برنامه آموزشی به بیماران گروه مداخله ارائه شد. کیفیت خواب بیماران یک هفته قبل و بعد از اجرای برنامه­ی آموزشی با استفاده از مقیاس خواب پیتزبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از
آزمون­های آماری کای دو ، تی مستقل و تی زوج در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 18 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته­ها: مقایسه ی تغییرات میانگین نمره های کیفیت خواب در دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله با در نظر گرفتن سطح معناداری(05/0( p < تفاوت آماری معناداری نداشت، اما مقایسه ی تغییرات میانگین نمره های کیفیت خواب در دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله نشان داد که همه ی جنبه های کیفیت خواب بین دو گروه به جز دوره­ی کفایت خواب با آزمون t-test اختلاف آماری معناداری پیدا کرده اند ( 001/0( p < .مقایسه ی تغییرات میانگین نمره ی کیفیت خواب در دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله نیز نشان داد که برنامه های آموزش خودمراقبتی توانسته کیفیت خواب را در گروه مداخله بهبود بخشد.

نتیجه گیری: طراحی و به کارگیری برنامه ی آموزشی خودمراقبتی متناسب با نیاز بیماران بر کیفیت خواب بیماران مولتیپل اسکلروزیس تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of self-care educational program on sleep quality in patients with Multiple Sclerosis

چکیده [English]

Introduction:

Considering the high prevalence of sleep disorders in patients with Multiple Sclerosis and its impact on the performance of their lives, the effect of self-care education on sleep quality in patients with Multiple Sclerosis was studied in this research.

Materials and Methods:

In this clinical trial, 50 patients with Multiple Sclerosis who were members of Multiple Sclerosis community in Jahrom in 2013 were randomly selected and assigned to two experimental and control groups. Two sessions of training program in each week was offered to patients in the intervention group for six weeks. Sleep quality of patients one week before and after the educational program was evaluated using the Pittsburgh Sleep Scale. Data was analyzed using statistical tests like Kaidu, Independent-t and Square-t in statistical software of SPSS version 18.

Results:

Comparing the change in the mean score of sleep quality in both intervention and control groups before the intervention was not statistically different in terms of the significant level (p < 0.05). But the comparison between the change in the mean score of sleep quality in both intervention and control groups after the intervention showed that all aspects of sleep quality between the two groups, except for a period of sufficient sleep through t-test, had significant differences (p < 0.001). The comparison between the change in the mean score of sleep quality in both intervention and control groups after the intervention showed that self-care training programs could improve sleep quality in the intervention group.

Conclusion:

Designing and implementing self-care educational program tailored to the needs of the patients has positive effects on sleep quality in patients with Multiple Sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple sclerosis
  • Self-Care Education
  • sleep quality