سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سبک های یادگیری یکی از جلوه های تفاوت های فردی است و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا تمامی افراد با روش های معمول یاد نمی گیرند و بازده های یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها متفاوت است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت.
روش کار: پژوهش حاضر مقطعی و به شیوه ی توصیفی - تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل(2119 نفر) می‌شد که نمونه ی مورد بررسی 322 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان برآورد شد. روش نمونه گیری به شیوه ی تصادفی، طبقه ای انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سبک های یادگیری کلب و معدل کل دانشجویان استفاده کردند. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و از آزمون (رگرسیون چندگانه ، همبستگی پیرسون و T مستقل) استفاده شد.
یافته ها: میانگین معدل تحصیلی در دانشجویان دختر 16/2±21/16 و دانشجویان پسر 76/2±01/15 بود. نتایج نشان داد که بین سبک های یادگیری؛ سبک تصویری(001/0p < و 421/0r=)، سبک شنیداری (021/0 p < و 345/0 r= ) دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه ی معنا داری وجود داشت. اما بین سبک یادگیری جنبشی با پیشرفت تحصیلی (136/0 p> و 067/0 r=) رابطه ی معنا دار نبود. همچنین نتایج نشان داد که بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد(p=0/041).
نتیجه گیری: دانشجویان دارای سبک های یادگیری متفاوتی هستند و مدرسین باید به این نکته توجه نمایند و از روش های تدریس مختلف استفاده کنند. به نظر می رسد یادگیرندگان در برخورد با یادگیری موضوع ها از انعطاف بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physiological learning styles and its relationship with academic achievement among students of Birjand University of Medical Sciences

چکیده [English]

Introduction:
Learning styles are one of the manifestations of individual differences answer the question that why the people do not learn through ordinary methods and why the efficiency of learning and educational achievement in them is different. The present study aimed to investigate the relationship between learning styles and academic achievement of students in Birjand University of Medical Sciences.
Materials and Methods:
This study is a cross-sectional and descriptive-analytic one. Statistical population includes all educating students (2119) and the studied samples were evaluated to be 322 people based on krejcie and Morgan table. Random-categorical sampling method was used. Standard questionnaires of Kelb learning styles and the total average of students were used to collect information. SPSS software and tests (multiple regression, Pearson Correlation and T test) were used for data analysis.
Results:
The mean of educational average of female students was 16.21 ± 16.21 and for male students it was 15.01 ±2.76. The results showed that was a significant relationship between the students’ visual styles of learning (R = 0/421 p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning style
  • academic achievement
  • students