یادگیری مبتنی بر عملکرد، یادگیری مبتنی بر تمرین و چالش های آن در پرستاری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از پرستاران فارغ  التحصیل انتظار می رود  که علمی کار کنند  و بر اساس دانش عمل نمایند. شاید امروزه  روش هایی مانند شبیه سازی، ایفاء نقش و تأکید بر دانش نظری در آموزش پرستاری مؤثر باشند، ولی توسعه ی دانش حرفه ای وابسته به تمرین در بالین است. در این مقاله به چالش های این راهکارها می پردازیم.

روش کار: مقاله ی حاضر یک پژوهش مروری است که با جستجوی منابع کتابخانه ای و مقالات موجود در بانک های اطلاعات علمیOvid، Medline، Elseveir،  Proquest از سال 2005 تا 2012 انجام شده است. کلمه های کلیدی مورد استفاده جهت جستجو شامل: یادگیری مبتنی بر تمرین، یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-based learningو Performance-based learning) بوده است. با پژوهش چکیده مقالات در خصوص  مرتبط بودن مقاله با موضوع تصمیم گیری شد و مقالات نامرتبط کنار گذاشته شده است.

یافته ها: در جستجوی انجام شده تعداد 30 مقاله به دست آمد که تعداد 11مقاله  به دلیل اینکه مطلب تازه ای نداشتند و محتوای آنها در تحقیقات دیگر تکرار شده بود و یک مقاله هم به دلیل مختصر پرداختن به موضوع کنار گذاشته شد. در نهایت تعداد18  مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 8 مقاله، توصیفی و 10مقاله تجربی بوده است. از آنجا که در متون فارسی کمتر به چالش های اجرا و ارزیابی روش های یادگیری فعال پرداخته شده است، سعی شد به این چالش ها بیشتر پرداخته شود تا با تحلیل آنها بتوان راهکارهای مناسب برای استفاده از این روش ها در آموزش بالینی پرستاری ارائه نمود.

نتیجه گیری: معیارهای متعددی باعث شده که روش های یادگیری به سمت یادگیری فعال پیش برود. اما هنوز چالش های بسیاری در اجرا و ارزیابی این روش ها باقی مانده، ضمن اینکه به دلیل  نو بودن این شیوه ها، در مرور پژوهش ها، بیشتر از همین شیوه ها در مورد دانشجویان پزشکی استفاده شده؛ در حالی که با توجه به تأثیر روش های یادگیری در تقویت استدلال بالینی و اهمیت این مهارت در پرستاران به عنوان یکی از اجزاء تصمیم گیری بالینی، لازم است پژوهش هایی با تمرکز بر این رویکردها انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance-based learning, practice-based learning and its challenges in

چکیده [English]

Introduction:

Graduate nurses are expected to perform scientifically and on the basis of their knowledge. Nowadays, perhaps methods such as simulations, role playing and emphasis on theoretical knowledge are effective in nursing education however the development of professional knowledge hinges on practicing at the bedside. This article will tackle the challenges of these strategies.

Materials and Methods:

The present paper is a case study conducted with investigating library resources and articles in scientific databases like Ovid, Medline, Elseveir, Proquest from 2005 to 2012. The used keywords for search were performance-based learning, practice-based learning. Through examining article, it was determined whether the article was relevant to the subject and the impertinent articles were set aside.

Results:

In the conducted study, 30 articles were obtained among which 11 articles were excluded because they lacked any new content, and the content was duplicated in other studies and an article was dropped out due to dealing with the issue too briefly. Finally, 18 articles were analyzed. 8 articles were descriptive and the rest were experimental. Since Persian literature has explored the challenges of implementation and evaluation of learning methods far less, attempts were made to further address these challenges so as to be able to provide appropriate approaches to use these methods in nursing education through analyzing them. 

Conclusion:

Several criteria have led learning to turn to active learning methods. Yet many challenges have still remained in the implementation and evaluation of these methods. In addition, due to novelty of this practice, in reviewing the research, these methods were used more on medical students. While with respect to the effect of learning methods on clinical reasoning and the importance of this skill in nursing as an important component of making clinical decisions, doing research focusing on this approach seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practice-Based Learning
  • Performance-Based Learning
  • Nursing education