دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: علیرغم اراده ی جهانی در تحقق بخشیدن به حقوق بیماران، شواهد موجود نشان می دهند که کادر درمانی دیدگاهی بعضاً متفاوت با آنچه در منشورهای حقوقی بیماران بر آن تاکید شده است، دارند. بنابراین هدف از مطالعه بررسی دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392 می باشد. 

روش کار: مطالعه حاضر از نوع  توصیفی مقطعی در سال 1392  بر روی 248 نفر از پرستاران بیمارستان های شهرستان جهرم انجام شد. کلیه پرستاران به روش سرشماری انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس منشور10 ماده ای حقوق بیمار بیمار ابلاغ شده از طرف وزار ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال1381، گردآوری  شد(84 / r=). تجزیه و تحلیل اطلاعات  با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 و  آزمون های توصیفی( میانگین و انحراف معیار) و تی تست و x2  مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که دیدگاه 8/94 درصد (235) نفر موافق اجرای منشور حقوق بیمار بودند . ارتباط معنی دار آماری بین متغیرها ی سن، جنس، سطح تحصیلات و دیدگاه پرسنل پرستاری نسبت به منشور حقوق  بیمار دیده نشد(0.05p>).

نتیجه گیری: هر چند در این مطالعه 8/94 درصد پرسنل پرستاری دید گاه مثبت نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار داشتند، اما این  میزان دیدگاه موافق، در  بالین تا چه حد تاثیر گذار است. پیشنهاد می شود عملکرد  پرسنل در بکار گیری اجرای منشور حقوق بیمار مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hospital nurses toward implementation of patient rights related to Jahrom University of Medical Sciences in 2013: A cross-sectional study

چکیده [English]

Introduction:

However the global will about realization of patient's rights, there is signs which show that therapeutic cadre's viewpoints - in some cases- differ form what emphasized in patient's bill of rights. While the most patients relationships are with nursing system's personnel, less specific attention have paid to their viewpoints. So, The purpose of this study was to evaluate nurses toward implementation of patient rights hospital affiliated with the University of Medical Sciences in 1392, is arranged.

Materials and Methods:

Cross sectional, descriptive study performed on 248 persons of the nursing system's personnel of Jahrom county Hospitals in 2010. All of nursing system personnel (including nurses, midwifes, nursing technicians, anesthesia technicians and technicians of operating room) were selected in statistic method. Data were collected by questionnaire based on ten-point patient bill of rights. Mean score lesser than 2 assumed as incongruent, between 2-4 assumed as indifferent and 4-6 assumed as congruent. And evaluation performed by  &chi 2  test.

Results:

Data showed that 0.4 percent (1) of nursing system personnel were incongruent with patient bill of rights. 4.8 percent (12) were indifferent and 94.8 percent (235) were congruent with patient bill of rights. The meaningful statistical correlation between variables and viewpoints of nursing personnel with P>0.05 was not seen.

Conclusions:

Although 94.8 percent of nursing personnel had positive viewpoint about patient's bill of rights in this study, but how much impress this level of congruent viewpoint on clinic. It is suggesting to be studied personnel's behavior while implementing the patient's bill of rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical ethics
  • Patients\' Bill of Rights
  • therapeutic Personnel