ارزشیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 90

نویسندگان

چکیده

یادگیری فرآیندی پیچیده است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارند. این پژوهش به منظور ارزیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM (Dundee Ready Education Environment Measure) از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.

روش کار: این پژوهش توصیفی ـ مقطعی با استفاده از الگوی DREEM در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری بودند که روش نمونه گیری به شیوه ی سرشماری انجام شد. گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه روا و پایایی  DREEM با ضریب آلفای کرونباخ  (79/0 &alpha =) صورت گرفت. پرسشنامه 50 سؤالی شامل پنج حیطه ی یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، فضای حاکم بر محیط آموزشی و ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود بود. 174 دانشجوی پرستاری در این پژوهش شرکت کردند. داده­ها با استفاده از نرم افزار 15SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در حوزه ی «یادگیری» 34% «دید منفی به یادگیری» و 9/51% «دید مثبت به یادگیری»، در حوزه ی «اساتید» 39% «احتیاج به آموزش مجدد» و1/58% «حرکت در مسیر صحیح»، در حوزه ی«ادراک دانشجو از توانایی علمی خود» 1/48% «رضایت بخش»، در حوزه ی «جوّ آموزشی» 1/65% «موارد زیادی نیازمند تغییر» و در حوزه ی «ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود » 6/56% «زیاد بد نیست» ارزیابی شد.

نتیجه گیری: حوزه ی ادراک دانشجو از توانایی علمی خود با «ابعاد منفی زیاد» و حوزه ی جوّ آموزشی به صورت «ترسناک و نیاز به تغییرات زیاد» ارزیابی شده است که لزوم توجه بیشتر به این حیطه ها از طرف مسئولین آموزشی دانشگاه را گوشزد می کند.  همچنین، می توان از الگوی DREEM برای پایش و سنجش اصلاح و تغییر در برنامه های آموزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the clinical training environment based on DREEM Model from viewpoint of nursing students of Jahrom University of Medical sciences in the year 2011

نویسنده [English]

  • فاطمه رضائیان جهرمی

چکیده [English]

Introduction:

Learning is a complex process in which various factors involved. This study was conducted with aim of evaluating the clinical learning environment based on DREEM model (Dundee Ready Education Environment Measure) from the perspective of nursing students of Jahrom University of Medical sciences.

Materials and Methods:

This study is a descriptive cross – sectional one performed in hospitals of Jahrom University of Medical sciences in 2012. Research community was nursing students of Jahrom University of medical sciences and sampling method was census. Data collection was done through the valid and reliable (&alpha=0.79) DREEM questionnaire. The 50-question questionnaire included five areas of Learning, Professors, Students’ Academic Self-Perception, Atmosphere dominating the learning environment, and Students’ Social Self-Perceptions. 174 nursing students participated in this study. Data were analyzed by SPSS15.

Results:

In the field of “learning”, 34% had negative attitudes to learning and 51.9% had positive attitudes to learning. In the area of “professors”, 39% believed in retraining, and 58.1% thought of the movement in the correct direction. In the area of student perceptions of their academic ability, 48.1% assessed it satisfactory and in the area of educational environment 65.1% of students chose "many cases require changes". In the area of students’ perception of their social condition, 56.6% evaluated it as "not very bad".

Conclusion:

The area of Academic Self-Perception was evaluated to have "many negative aspects" and the field of Perceptions of Atmosphere as " a terrible environment and in need of drastic changes" which demand more attention to be paid to these areas by the University training officials. Moreover, DREEM model can be used for monitoring and assessing modification actions and changes made in educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • DREEM Model
  • Educational environment
  • Nursing Students