بررسی همبستگی عملکرد هدایتی سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کیفیت عملکرد و رضایت کارکنان موضوع اصلی اخلاق حرفه ای در محیط های بالینی است. اثربخشی نقش و عملکردهای مدیریتی مدیران را می توان کلید موفقیت در کسب هدف های مذکور به شمار آورد. هدف از این پژوهش، تعیین همبستگی عملکرد هدایتی سرپرستاران و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم بوده است.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- همبستگی است. تمامی پرستاران بیمارستان های آموزشی قم در سال 1393 از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند (202 نفر). جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ی رضایت شغلی (20 عبارت) و پرسشنامه ی (عملکرد هدایتی سرپرستاران) پژوهشگر ساخته ی روا و پایا شده آلفا - کرونباخ به میزان 96/0. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی و کاربرد نرم افزار SPSS :21 انجام گرفت.
یافته ها: 5/53 درصد پرستاران معتقدند عملکرد سرپرستاران در اجرای نقش عملکرد هدایتی مطلوب است. اکثریت پرستاران (8/66 %) رضایت مندی متوسطی از شغل ابراز کرده بودند. ارتباط معناداری بین عملکرد هدایتی سرپرستاران با احساس رضایت شغلی پرستاران وجود داشت(001/0p < ).
نتیجه گیری: عملکرد سرپرستاران در ایفای نقش هدایتی بعنوان یک عملکرد اخلاقی و حرفه ای ارتباط معناداری با رضایت شغلی پرستاران دارد، لذا توانمند سازی مدیران از نظر عملکرد هدایتی ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The correlation between directional performance of head nurses and job satisfaction of nurses

چکیده [English]

Introduction:
Quality performance and employee satisfaction is the main issue of professional ethic in the clinics. The effectiveness of the role and functions of managers is the key to success in achieving objectives. The aim of this study was to assess the correlation between directional performance head nurses and job satisfaction of nurses working in hospitals of Qom University of Medical Sciences.
Materials and Methods:
This is a descriptive – correlation study. All nurses (N=202) in teaching hospitals of Qom in 2014 were selected by consensus method. Data was collected through job satisfaction questionnaire (20 items) and researcher making questionnaire (directional performance head nurses) that valid and reliable by alpha – Cronbach = 0.96. Data analysis was done by descriptive and analytical statistics and used software SPSS: 21.
Results:
Nurses (%53.5) believed that head nurses have optimal performance in the implementation of the guidance. The more nurses (%66.8) demonstrate moderate level of job satisfaction. There was a significant relationship between a job satisfaction and nurses’ perceptions of head nurses’ directional performance (P < 0.001).
Conclusion:
Head nurse's performance in directional role playing as a professional and ethical action has a significant relationship with job satisfaction, hence empower of managers in directional performance is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direction
  • Head Nurse
  • Job Satisfaction