بررسی همبستگی استرس شغلی پرستاران با ارتباطات حرفه ای بین پرستاران و پزشکان

نویسندگان

چکیده

حسین رستمی *1 ، آزاد رحمانی 2

مقدمه: شاغلین حرفه ی پرستاری نسبت به سایر مشاغل از سلامت محیط کار کمتری برخوردار بوده و همواره با استرس‌های شغلی زیادی مواجه هستند. کیفیت رابطه ی پرستاران با پزشکان تاًثیر زیادی بر پرستاران می گذارد. هدف این پژوهش تعیین همبستگی استرس شغلی پرستاران با ارتباطات حرفه ای بین پرستاران و پزشکان است.
روش کار: تمامی پرستاران شاغل در سه بیمارستان درمانی بناب و مراغه در سال 1390 که دارای حداقل یک سال تجربه‌ی کار بالینی بودند برای شرکت در تحقیق دعوت شدند و در نهایت داده‌های 90 پرستار جمع‌آوری گردید. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی همکاری پزشک- پرستار و پرسشنامه‌ی استرس شغلی پرستاران گرد‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی (نسبت، درصد، فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) انجام گردید.
یافته ها: میانگین سنی پرستاران80 /7± 5/32 سال و میانگین سابقه ی کار بالینی آنها 74/7± 83/8 سال بود. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین استرس شغلی پرستاران با دیدگاه آنان در مورد ارتباطات حرفه ‌ای ایشان با پزشکان رابطه‌ی آماری معنا‌داری وجود دارد(ضریب همبستگی 22/0 و سطح معنادار 02/0).
نتیجه‌گیری: از دیدگاه پرستاران ، ارتباطات حرفه‌ ای آنها با پزشکان در سطح متوسط بود. بنابراین به نظر می‌رسد که برنامه ‌ریزی جهت بهبود کیفیت ارتباط پزشکان و پرستاران می‌تواند منجر به کاهش استرس شغلی پرستاران شود.

واژگان کلیدی: ارتباطات حرفه ای، ارتباط ، استرس شغلی، پرستار

عنوان مقاله [English]

Correlation between nurses’ occupational stress and professional communications between nurses and physicians

چکیده [English]

Introduction:
The nursing staff, compared to other professions, have less healthy work environment and always face a lot of job stress. The quality of the relationship between nurses and physicians has a significant impact on nurses. Thus, the aim of the present study was to determine the correlation between job stress for nurses with professional communication between nurses and physicians.
Materials and Methods:
All nurses working in three hospitals of Bonan and Maragheh in 20111 with a minimum of one year clinical experience were invited to participate in the study. Finally, data were collected from 90 nurses. In this descriptive – correlation study, data were collected using Physician-nurse collaboration questionnaire and occupational stress questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software and descriptive statistics (proportion, percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation test).
Results:
The mean age of the nurses was 32.5 ± 7.80 years and the mean duration of their clinical work was 8.83 ± 7.74 years. Furthermore, Pearson correlation test showed that there was a significant correlation between job stress for nurses with their views on their professional relationships with physicians (correlation coefficient 0.22 and significant level 0.02).
Conclusion:
From the perspective of nurses, their professional communications with physicians were moderate. So it seems that planning to improve the quality of the relationship between doctors and nurses can lead to reduction in occupational stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Communications
  • relationships
  • Job stress
  • Nurse