بررسی برخی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک تحصیل در دانشجویان پرستاری ورودی 93 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان

چکیده

چکیده:
مقدمه:ترک حرفه یکی از بزرگترین مشکلات پیشروی حرفه‌ی پرستاری مطرح است. باتوجه به اهمیت شغل پرستاری در خدمت رسانی به بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه، پ‍ژوهش فوق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک تحصیل در دانشجویان پرستاری بررسی گردید.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. واحد های مورد بررسی دانشجویان پرستاری از دانشکده ی پرستاری و مامایی رازی بوده اند که به روش سرشماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ساختارمند و محقق ساخته با نمره ی روایی صوری و محتوایی 0.8 و پایایی به روش آلفای کرونباخ با نمره ی 87/0که در سه بخش اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه ی علل انتخاب رشته ، پرسشنامه ی تمایل به ترک تحصیل مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات با کمک نرم افزار آماریSPSSنسخه ی 19 با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی، آزمون کروسکال والیس و کای دو مبادرت به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید.
یافته ها: بیشترین دلایل انتخاب رشته با میانگین 18/1± 87/3 مربوط به انتخاب پرستاری صرفاٌ با هدف کسب مدرک و بیشترین علت تمایل به ترک رشته با میانگین 36/1±04/3مربوط به نداشتن جایگاه اجتماعی است. در مورد قبول شدن اتفاقی و ادامه ی تحصیل در رشته‌ی پزشکی به کمک آزمون کروسکال والیس بین گروهها‌ تفاوت آماری معنا‌داری وجود داشت(05/0p < ).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش و بررسی ارتباط بین متغییرها نشان داد که بین دلایل دانشجویان برای انتخاب رشته و دلایل آنها برای ترک تحصیل ارتباط معنا داری وجود ندارد. دانشجویان پرستاری بینش و دانش کافی در مورد رشته ی پرستاری در زمان انتخاب رشته ندارند و این عامل می تواند در روند کار آنها در آینده و تمایل شان به ترک رشته پس از پذیرش تأثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A number of factors influencing the choice of University field of study and inclination to quit studying in nursing students of Kerman University of Medical Sciences, admitted in 2014

چکیده [English]

Abstract

Introduction:
Leaving the profession, as one of the biggest problems facing the nursing profession, is raised. Considering the importance of the nursing profession in the service of patients and health promotion, the above study was conducted with the aim of determining the factors that influence the choice of the course and tendency to drop-out in nursing students.
Methods and Materials:
This study is a descriptive-analytical study. The courses were studied by nursing students from Razi School of Nursing and Midwifery who were selected by census method. Data collection tool in the questionnaire was a structured and self-made one with a score of 0.8 content-face validity and with a score of 0.87 reliability by Alpha Krunbakhs used in three parts as follows: demographic data, questionnaire of selected fields, questionnaire of tendency to drop-out. After collecting the data using statistical software SPSS version 19, the data were analyzed by using a central index, dispersion, Kruskal-Wallis and Chi-square test.
Results:
The main reason for choosing this filed is simply to get a degree in nursing with an average of 1.18±0.87and the main reason for tendency to leave the field is related to the lack of social status with an average of 1.36 ± 3.04. In the case of the accidental admittance and continuing studying medicine, there was no statistically significant difference between groups with Kruskal-Wallis test (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field Abandon
  • field selection
  • Nursing Students