بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار توسط پرستاران و پزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر

نویسندگان

چکیده

مقدمه: حقوق بیمار از اساسی ترین حقوقی است که باید از طرف کادر درمانی مورد توجه قرار گیرد. در این میان نقش پرستاران و پزشکان از نقش دیگر اعضاء گروه درمانی پر رنگ تر است. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیماران توسط پرستاران و پزشکان  طراحی گردید.

روش کار: تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده که از طریق پرسشنامه ی برگرفته از منشور حقوق بیمار مصوب وزارت بهداشت صورت گرفت. پژوهش به وسیله ی این پرسشنامه، اولین بار توسط پارساپور همچنین عباسی و همکاران انجام شد. جمعیت مورد نظر، همه ی بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان شهدای خلیج فارس بودند که از میان آنها 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1393 انجام گردید. آنالیز اطلاعات با استفاده از تی مستقل و زوجی، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس با نرم افزار 19spss  صورت گرفت.

یافته ها: میانگین رضایت بیماران از پرستاران 95/19±93/49 و از  پزشکان 37/21±89/48 بود که تفاوت آماری معنا داری نداشت (47/0=p < /span>) . ارتباط آماری معناداری بین تعداد روزهای بستری و میزان رضایتمندی دیده شد. کاهش میزان رضایت از پرستاران p= 0/031)) و پزشکانp= . /. 14) ) با افزایش تعداد روزهای بستری رابطه ی معناداری داشت. همچنین ارتباط آماری معنا داری بین نوع بخش بستری و میزان رضایتمندی دیده شد. بیشترین رضایتمندی مربوط به بخش جراحی و کمترین رضایتمندی از بخش زنان و داخلی بود.

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت موضوع رعایت منشور حقوق بیمار چنین به نظر می رسد که پرستاران و پزشکان باید حقوق بیماران را بیشتر رعایت نموده و به مفاد منشور حقوق بیمار اشراف بیشتری داشته تا بتوانند رضایت بیماران را بیشتر جلب کنند؛ به این ترتیب خدمات با کیفیت تری به بیماران ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating patients’ satisfaction with nurses’ and physicians’ compliance with Patient Rights Charter in bushehr shohadaye khalije fars hospital in 2014

چکیده [English]

Introduction:

The Patient right is the most basic rights that should be taken into consideration by the medical staff.  In this respect, the role of doctors and nurses is more significant compared to that of other members of the health team. The present study was conducted with the aim of assessing patients' satisfaction with nurses’ and doctors’ compliance with Patient Right Charter.

Methods:

The present study was a descriptive, cross-sectional study carried out by using a questionnaire derived from Patient Right Charter approved by the Ministry of Health. The target community was all patients admitted to different wards of shohadaye khalije fars hospital among whom 150 people were selected as samples. This study was done in May & June of 2014. By using independent and paired t-test, Pearson correlation and analysis of variance, data analysis was performed by SPSS19 software.

Results:

Patients’ average satisfaction with the nurses in this study was 49.93 ± 19.95 and with physicians was 48.89 ± 21.37, which was not statistically significant (p=0. 47). A significant statistic difference was found between admittance duration and the level of satisfaction was observed. The highest level of satisfaction was contributed to the surgery ward obstetrics and the lowest level of satisfaction was ascribed to obstetrics and gynecology department. 

Conclusion:


Given the importance of complying with Patient Right Charter by nurses and doctors, they seem to be obliged more to the rights of patients and be familiar with Patient Right Charter more so as to gain the patients’ satisfaction to a greater degree, and thus provide the patients with higher quality services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients’ Satisfaction
  • Patient Right Charter
  • Satisfaction of Nursing
  • Satisfaction of Doctor