دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1394 
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار توسط پرستاران و پزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر

صفحه 1-10

رقیه گشمرد؛ فائزه جهانپور؛ فاطمه موسوی؛ زهرا حیدری سروستانی؛ مرجان فقیه


ارزشیابی درونی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 11-18

ریحانه روحی جهرمی؛ محمد حسن دوامی؛ حجت اله حورنگ


برگزاری کارگاه های عملیاتی در آموزش مهارت های عملی تریاژ: یک ضرورت ادراک شده

صفحه 19-24

وحید سعادتمند؛ فرزاد پور غلامی؛ علی عباسی جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی


بررسی موانع آموزش فعالیت جنسی به بیماران سکته قلبی از دیدگاه پرستاران

صفحه 33-42

ایمانه باقری؛ هادی جعفری منش؛ پگاه مطوری؛ مهدی رنجبران؛ آتنا دادگری؛ بهروز پاک چشم


بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس در سال تحصیلی 94-1393

صفحه 43-50

الناز یزدان پرست؛ الهام بهرامی؛ سید حسن قربانی؛ ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری


عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی

صفحه 51-57

لیلا طاهری؛ علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های شهر کاشان در سال 1394

صفحه 59-66

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ هانیه گودالی؛ مرجان منتظر