عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مقدمه: پرستاران بزرگ ترین گروه ارائه کننده خدمت در نظام درمانی بوده و تأثیر بسزایی بر کیفیت مراقبت های بهداشتی-درمانی داشته و رعایت موازین اخلاقی توسط آنها عاملی مؤثر برای بهتر شدن عملکردشان در ارائه مراقبت از بیمار خواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران انجام گردید.

روش کار: این تحقیق توصیفی- مقطعی با مشارکت 120 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت سرشماری در سال  1391 انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته 17 سؤالی بود که عوامل تسهیل کنندۀ رعایت اخلاق
حرفه­ای را در 2 بعد فردی و بیماران بررسی می کردند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار 19spss و آزمون های توصیفی و کای دو و ضریب همبستگی انجام شد.

یافته ها: از دیدگاه پرستاران مهم ترین عامل تسهیل کنندۀ رعایت اخلاق حرفه ای در بعد فردی مربوط به توانایی تفکر انتقادی و توان تصمیم گیری صحیح در موقعیت های چالش برانگیز اخلاقی (2/64%) و در بعد بیماران نیز مربوط به رفتار مناسب بیماران با پرسنل پرستاری (7/41%)  می باشد. همچنین بین جنس و عوامل مربوط به بعد بیماران اختلاف معنا داری پیدا شد (01/0p =).

نتیجه گیری: بر اساس دیدگاه پرستاران عوامل مهم مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای شناسایی و اولویت بندی گردید. بنابراین پیشنهاد می شود بر اساس میزان تأثیرگذاری هر کدام از عوامل مورد بررسی که بر رعایت اخلاق حرفه ای تأثیر می گذارد، برنامه ریزی منسجمی در جهت رعایت بهتر اخلاق حرفه ای در نظام بهداشتی - درمانی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors related to facilitate complying nursing professional ethics: a descriptive study

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

Nurses are the biggest service providers group in the health system and cast a significant impact on the quality of health– therapeutic care and their complying with ethical norms will be an effective factor to improve their performance in providing patient care. So, this study was carried out with the aim of determining the factors associated with facilitating professional ethics compliance from the perspective of nurses.

Materials and Methods:

This study was a cross-sectional study and was conducted in a census way in 2011 involving 120 nurses working in hospitals affiliated with Jahrom University of Medical Sciences. The data collection tool was a researcher-made 17-question questionnaire which studied facilitating factors of professional ethics compliance in two levels, individual and patients. The validity and reliability of the questionnaire was approved. Data analysis was performed using 19 SPSS software and statistical tests and chi-square and correlation coefficient.

Results:

From the perspective of nurses, the most important factor facilitating professional ethics in the individual dimension is related to the ability of critical thinking and the ability to make correct decisions in challenging moral situations (64/2%) and in the patient level it is associated with patients’ proper conduct in communication with nursing staff (41/7%). Furthermore, a significant discrepancy was found between sexuality and factors related to the patient dimension (p =0/01).

Conclusion:

Factors related to facilitate professional ethics compliance were identified and prioritized on the basis of nurses’ perspective. Therefore, based on the effectiveness of each of the studied factors that affect compliance with professional ethics, it is proposed that a consistent planning be performed in order to better adherence to professional ethics in the health care system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • facilitating factors
  • Nurses