دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد 1394 
بررسی جایگاه نقش حمایتی و آموزشی سیستم های تصمیم یار بالینی در پرستاری: مقاله مروری روایی

صفحه 1-14

روح ا... شیخ ابومسعودی؛ مریم ورزش نژاد؛ مریم هاشمی


بررسی رابطه سبک رهبری سر پرستاران و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1392

صفحه 15-23

زهرا مرادی؛ سروی ایروانی نژاد؛ مهین معینی


ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر درسال 1393

صفحه 25-32

منیژه اسماعیلی؛ فریبا حسین زادگان؛ مدینه جاسمی؛ اسماعیل دباغی قلعه؛ غلامرضا سواری؛ محمدرضا محبوبی؛ زهرا مظلوم پرست؛ آمنه احمدی زاده؛ الهام جمشیدی؛ مریم خشنود


بررسی میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393

صفحه 33-39

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ عفیفه رحمانیان؛ فرزاد پورغلامی؛ نحله پرندآور


بررسی برخی عوامل موثر بر فراوانی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی ایلام در سال 1394

صفحه 41-48

حامد توان؛ رستم منتی؛ یحیی یاری؛ افشار حاتمی


بررسی پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مرکز قلب شیراز در سال 1392

صفحه 49-56

ناهید توکل؛ زهرا ملازم


بررسی همسویی بین رعایت اخلاق حرفه ای با برخی مشخصات دموگرافیک از دیدگاه بیماران در سال 1393

صفحه 57-65

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


بررسی همبستگی بین وقوع تأخیر در ارائه مراقبت به بیمار و شرایط محیط کار پرستاران

صفحه 67-75

محبوبه شالی؛ سودابه جولائی؛ منصوره سپهری نیا؛ عباس هوشمند؛ حمید حقانی