بررسی میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اخلاق حرفه ای پرستاران را متعهد می کنند، فعالیت حرفه ای خود را به گونه ای صحیح انجام دهند. چنانچه رعایت موازین اخلاق حرفه ای به عنوان جز ذاتی رشته پرستاری شناخته شده است. هدف این مطالعه تعیین میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران است.

روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 با مشارکت270 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روش سرشماری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (95/0=a) بود. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و 38 آیتم در 7 بعد مربوط به رعایت اخلاق حرفه ای با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود .داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی- تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین نمره اخلاق حرفه ای کل 08/0±08/4 از 5 بود، که در حد مطلوب قرار گرفت. بین هیچ کدام از مشخصات جمعیت شناختی بیماران با عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای پرستاران ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد(05/0 p>).

نتیجه گیری: با توجه به مطلوب بودن عمل به اخلاقیات در پرستاران تلاش در جهت حفظ و ارتقا وضعیت

پیشنهاد می گردد، در بیمارستان ها کمیته اخلاق به صورتی فعال اقدام به برگزاری دوره های آموزش اخلاق نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the level of compliance with professional ethics in the practice of nurses working in hospitals affiliated to Jahrom University of Medical Sciences, 2013

چکیده [English]

 

Introduction:

Professional ethics commits nurses to doing their professional activities in the right way. Complying with professional ethics has been known as an inherent part of nursing. The present study aims to evaluate nurses' compliance with professional ethics.

Materials and Methods:

This descriptive and cross-sectional study was conducted on 270 nurses working at the university hospitals of Peimanieh and Ostad Mottahari, Jahrom, Iran, in 2013. Sampling was based on the census method. The data gathering tool consisted of a valid, reliable (r=0.95) questionnaire including two sections of demographic information and 38 items in 7 domains related to professional ethics with a 5-point Likert scale. Data analysis was performed by descriptive and analytic statistics via SPSS v. 16.

Results:

The mean of the participants' total professional ethics score was found to be 4.08±0.08 out of 5, which was desirable. There was no significant correlation between any of the nurses' demographic characteristics and compliance with nursing professional ethics (p>0.05).      

Conclusion:

It is suggested that the nurses' satisfactory compliance with professional ethics be preserved and improved through the establishment of active educational classes by ethics committees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Ethical Criteria
  • Nurses