بررسی برخی عوامل موثر بر فراوانی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی ایلام در سال 1394

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مقدمه: یکی از مهمترین وظایف پرستاران دادن دارو به بیمار می باشد، اگر این وظیفه به طور صحیح انجام نگیرد، منجر به بروز اشتباهات دارویی می­شود که از نظر اخلاقی یک چالش خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری در بیمارستان­ های آموزشی شهر ایلام می باشد.

روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی  می باشد، که120 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه ی استاندارد دو قسمتی بود که قسمت اول شامل: اطلاعات دموگرافیکی، قسمت دوم شامل سه حیطه پرستار، حیطه بخش و حیطه مدیریت پرستاری بود و اعتبار و روایی این پرسشنامه محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS:16 و به کمک آمار توصیفی و آمار تحلیلی انجام گرفت.

یافته ها: در سه حیطه پرستار (خستگی ناشی از کار (3/58%))، حیطه بخش (تراکم زیاد کارها در بخش با(8/65%)) و حیطه مدیریت پرستاری (کمبود پرستار نسبت به بیمار با(70%))، بیشترین عواملی بوده اند که باعث بروز اشتباه دارویی شده است و کمترین عوامل به ترتیب مشکلات روحی روانی (2/19%)، تشابه اسمی بیماران(2/10%) و شیوه نظارت و سرپرستی بخش(5/12%) بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه حیطه پرستاران بالاترین میانگین را در وقوع خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران به خود اختصاص داده بود  لذا می­بایست، در اولویت برنامه ریزی مداخله قرار گیرد. پیشنهاد می گردد با افزایش حقوق، مزایای پرستاری و کاهش شیفت های هر فرد در طول ماه و افزایش تعداد پرستاران نسبت به بیماران نسبت به کاهش وقوع خطاها اقدام نمود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the frequency of pharmaceutical errors from the vantage point of nursing students Ilam educational hospitals in 2014

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

One of the main responsibilities of nurses is to give medicine to patients. If this task is not properly carried out, it leads to pharmaceutical errors that will be a moral challenge. The aim of this study was to investigate the factors affecting pharmaceutical errors from the perspective of nursing staff in Ilam educational hospitals.

Materials and Methods:

This was a cross-sectional study in which 120 nurses working in educational hospitals in Ilam were selected randomly. The study tool was a standard two-part questionnaire that Part I included demographic information and Part II consisted of three areas of nursing, ward and nursing management and the validity and reliability of the questionnaire were calculated. Data analysis was performed using SPSS: 16 software and descriptive and statistical analysis.

Results:

In the three domains of nursing (fatigue caused by working (58.3%)), section (high workload in the ward (65.8%)) and nursing management (shortage of nurses compared to patients with (70%)) were the most significant factors that have led to pharmaceutical errors and psychological problems (19.2%), similarity in patients’ names (10.2%) and how to supervise the section (12.5%) were the least common factors, respectively.

Conclusion:

Given that the highest incidence of pharmaceutical errors was allocated to nursing field, from the perspective of nurses, therefore, intervention should be a priority in planning. It is recommended that some measures should be taken to reduce the occurrence of errors by raising nursing wages and benefits and reducing shifts per person during the month and increasing the number of nurses in proportion to patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmaceutical Errors
  • nursing
  • Management