بررسی همسویی بین رعایت اخلاق حرفه ای با برخی مشخصات دموگرافیک از دیدگاه بیماران در سال 1393

نویسندگان

چکیده

1- گروه آموزش پرستاری گرایش داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران

2- گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران


Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 2, Summer 2015

چکیده:

مقدمه: رعایت ضوابط اخلاقی در کار پرستاری منجر به بهبود خدمات پرستاری و ارتقاء سلامتی بیماران می گردد. لذا از آنجایی که بیماران محوری­ترین عنصر در موسسات بهداشتی - درمانی می باشند، پژوهش حاضر با هدف تعیین رعایت اخلاق حرفه ای و رابطه آن با عوامل مرتبط دموگرافیک از دیدگاه بیماران در سال 1393 انجام گردید.

روش کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی، با مشارکت 210 بیمار بستری در بخش­های مختلف پنچ بیمارستان منتخب شهید بهشتی در تهران بر اساس نمونه گیری در دسترس انجام گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و پرسشنامه آیین اخلاق حرفه ای ایران بود. روایی و پایی پرسشنامه آیین اخلاق حرفه ای مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته ها: 73/48% بیماران عملکرد پرستاران به آئین اخلاق پرستاری را در سطح خوب، 8/44% در سطح متوسط و 9/6% در سطح ضعیف ارزیابی کردند. همچنین بر اساس آزمون تی مستقل بین میزان رعایت آیین اخلاق حرفه ای با جنس رابطه معناداری وجود داشت (01/0P<) بطوری که بیماران زن بیشتر از مردان معتقد بودند، پرستاران آیین اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کنند.

نتیجه گیری: میزان رعایت آیین اخلاق حرفه ای توسط پرستاران به میزان نسبتاً مطلوبی رعایت شده است. پیشنهاد می شود، با ارزیابی دوره ای آیین اخلاق حرفه ای با رویکرد مددجو محوری، در جهت رفع موانع و برگزاری دوره های بازآموزی موثر شاهد رعایت بهتر اخلاق در سیستم بهداشتی درمانی باشیم.

                                               

عنوان مقاله [English]

Assessing the consistency of professional ethical compliance with some demographic features from the vantage point of patients

چکیده [English]

  

Abstract:Introduction:

abiding with ethical discipline in nursing leads to improving nursing services and promoting the patient’s health. Due to the fact that patients are the most critical elements in health care organizations, this study was carried out with the aim of determine compliance with professional ethics and its relationship with associated demographic factors from the vantage point of patients in 2014.

Materials and Methods:

 This cross-sectional and analytical study was conducted with the cooperation of 210 patients in different sections of five selected Shahid Beheshti hospitals in Tehran using simple sampling. Gathering data was done using a questionnaire including two sections of individual characteristics. The validity and reliability of the professional ethics questionnaire was approved. The SPSS 16 software and descriptive statics were used for analyzing data.

Results:

48/78 percent of patients evaluated nurses’ compliance with ethical discipline in a good level, 44/8 percent of them in average and 6/9 percent in a weak level. According to independent T test, there was a meaningful correlation between compliance with professional ethical discipline and sex (P <0.01). Female patients, compared to male ones, believed that nurses abided with professional ethics discipline.

Conclusion:

The professional ethical discipline has been abided by nurses in a somehow satisfactory level. So it is recommended that through periodical evaluation of professional ethics with a client-centered method to remove the obstacles and establish reeducation courses, we witness a yet better compliance with professional ethics in the health system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics Laws
  • demographic features
  • patients
  • Nurses