بررسی رابطه سبک رهبری سر پرستاران و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1392

نویسندگان

چکیده

 


چکیده:

مقدمه: انگیزه شغلی پرستاران از مقوله های تأثیرپذیر از شیوه رهبری مدیران و مؤثر بر عملکرد آنان است. . این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک رهبری سر پرستاران و میزان انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید چمران اصفهان  در سال 1392 انجام شده است.

روش کار : تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ابزار شامل دو پرسشنامه بود. 1) انگیزه شغلی که توسط پرستاران تکمیل و 2) سبک رهبری لوتانز که توسط سرپرستاران تکمیل شد. جامعه پژوهش سرپرستاران و پرستاران بودند. حجم نمونه 82 نفر از پرستاران و 12 نفر از سرپرستاران بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای و من ویتنی یو استفاده شد.

یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره سبک رهبری سرپرستاران در حیطه وظیفه مداری با نمره انگیزه شغلی پرستاران در زمینه مادی رابطه معکوس (004/0= P < /span> و 341/0= r) و بین نمره انگیزه شغلی در پرستاران حیطه معنوی  (002/0= P < /span> و 363/0= r) ، مادی و معنوی (238/0= P < /span> و 04/0= r) رابطه مستقیم وجود دارد. در حیطه ارتباط  نمره سبک رهبری سرپرستاران در زمینه انسان مداری با نمره انگیزه شغل سرپرستاران در حیطه مادی ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معکوس (004/0 = P < /span> و 31/0-= r) بود.

نتیجه گیری: یافته ها رابطه مثبتی بین رهبری معنوی، انگیزه  و توانمندسازی کارکنان نشان داد؛ یعنی با ایجاد انگیزه ، ارائه اطلاعات و تفویض اختیارات، مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ،  می توان موجبات توانمندسازی کارکنان را مهیا ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nursing Leadership Styles And Nurses’ Job Motivation In Shahid Chamran Hospital

چکیده [English]

 

Introduction:

Job motivation is the issues that can effect on the performance & leadership style of supervisors is one of the effective factors on nurses job motivation

Materials and Methods:

This is the descriptive study of correlation. ،The tool is questionnaire. That is completed by nurses. The second questionnaire ,is the leadership style  questionnaire including  15 task-oriented leadership style items,20 relation-oriented leadership style items. The study population employed nurses & supervisors. Method of sampling for supervisors is capitation &for nurses is as easy &the sample is 82 person of nurse&12 person of  headnurses. Data analysis is used from the chi-square&whitney for the test.

Results:

Pearson correlation coefficient showed that the score in the area of task-oriented leadership style of head nurses in the field of material inverse relationship with motivation score (004/0 = P and 341/0 = r) and between the nurses' motivation in the spiritual realm (002 / 0 = P and 363/0 = r), material and spiritual (238/0 = P and 04/0 = r) there is a direct relationship. In the context of the relationship between the leadership styles of humanism with head job in the field of material incentive score Pearson's correlation coefficient showed a negative relationship (004/0 = P and 31 / 0- = r), respectively.

Conclusion: The positive relationship between spiritual leadership, motivation and empowerment that is, to motivate, provide information and devolution, involving them in decision-making, can be prepared empower employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Style
  • job motivation
  • Nursing Staff
  • Supervisor