دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1394 
بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393

صفحه 1-10

ربابه زروج حسینی؛ حسین ابراهیمی؛ موسی ابوالحسنی


بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزش های بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز بخش های مراقبت های ویژه

صفحه 11-19

حسن غلامی؛ هادی احمدی چناری؛ حمید چمن زاری؛ محمد تقی شاکری؛ علی خسروی؛ علی اصغر جسمی


خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سال 1393

صفحه 21-25

نوید کلانی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی


بررسی تاثیر آموزش به شیوه کاوشگری بر مهارت های عملکردی دانشجویان پرستاری در محیط های بالین

صفحه 27-33

مختار محمودی؛ پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد؛ محمد گلی طالب؛ فاطمه رفیعی


بررسی ارتباط هوش معنوی و کیفیت عملکرد پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اراک در سال 1394: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی

صفحه 35-40

مهدی صفرآبادی؛ بهروز ایران نژاد؛ علی جدیدی


بررسی آگاهی و رعایت حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم-1393

صفحه 49-56

زهرا پیشگر؛ راضیه پرنیان؛ سعیده رحمانیان


بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک

صفحه 57-64

مولود فرمهینی فراهانی؛ سلیمان زند؛ زهره قمری زارع؛ مسعود حیدری